H μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030| Σχέδια Δράσης» ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2021

Εισαγωγή – Μεθοδολογία

Σχετικά με την μελέτη

Η πορεία του ελληνικού τουρισμού προς το 2030 προϋποθέτει τη μετάβαση από την αυθόρμητη στη στοχευμένη ανάπτυξη μέσα από ένα μεθοδικό, ουσιαστικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμους πόρους, στόχους και αναδυόμενες τάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκε από την κοινοπραξία εταιρειών Deloitte – Remaco για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ η μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030 | Σχέδια Δράσης» για την ανάπτυξη των τουριστικών προϊόντων της χώρας σε προορισμούς και clusters προορισμών από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Δείτε περισσότερα

Η μελέτη θα αποτελέσει βάση για την απολύτως αναγκαία δημόσια διαβούλευση και στοχεύει στην α. χρονική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, β. καλύτερη γεωγραφική κατανομή της τουριστικής ζήτησης και γ. αύξηση της μέσης δαπάνης και της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών.

Η παρούσα μελέτη διαφέρει από προηγούμενα εθνικά σχέδια;

Η μελέτη λαμβάνει ως βάση προηγούμενα εθνικά σχέδια για τον τουρισμό, που προσδιόριζαν το «τι;» προϊόντα πρέπει να αναπτυχθούν, και προχωράει στο «πώς;» θα αναπτυχθούν.

Μεθοδολογία

Ποια βήματα πραγματοποιήθηκαν για την επίτευξη αυτών των στόχων;

1ο Βήμα

 • αναλύθηκαν οι διεθνείς αγορές με ιδιαίτερη έμφαση στα τουριστικά προϊόντα της Ελλάδας, και οι τάσεις (megatrends) που καθορίζουν την πορεία του τουρισμού διεθνώς και
 • καταγράφηκαν οι τουριστικοί και άλλοι πόροι που διαθέτουν οι 13 Περιφέρειες της χώρας στους οποίους μπορεί να βασιστεί η ανάπτυξη των τουριστικών προϊόντων.

Με βάση τα παραπάνω, προσδιορίστηκαν πέντε κρίσιμες περιοχές / άξονες για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού:

 • Η βελτίωση και ανάπτυξη των δημοσίων -κυρίως- υποδομών
 • Η αναβάθμιση, καινοτομία και προώθηση του τουριστικού προϊόντος
 • Η ψηφιακή αναβάθμιση και ο μετασχηματισμός του τουριστικού οικοσυστήματος
 • Η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορία, και
 • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

2ο Βήμα

Στη συνέχεια, με συγκεκριμένη μεθοδολογία αξιολόγησης προορισμών, προσδιορίστηκαν 36 ενδεικτικοί προορισμοί ή clusters προορισμών ή προορισμοί «ομπρέλα» που καλύπτουν το σύνολο της Επικράτειας.  Σημειώνεται ότι ο «προορισμός» δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη διοικητική διαίρεση της χώρας αλλά κατά κύριο λόγο βασίζεται σε ενότητες τουριστικών προϊόντων και εμπειριών που καθορίζουν την ελκυστικότητα και αποδοτικότητα του προορισμού.

Για κάθε προορισμό αξιολογήθηκε και ιεραρχήθηκε η ελκυστικότητα των τουριστικών προϊόντων που μπορούν να αναπτυχθούν και προσδιορίστηκαν οι αγορές στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί. Στη συνέχεια  καθορίστηκαν οι αναγκαίες επενδύσεις και άλλες δράσεις προκειμένου να επιτευχθεί η προτεινόμενη ανάπτυξη προϊόντων και αγορών.

3ο Βήμα

Τελικό στάδιο αποτέλεσε σε σύνθεση όλων των ανωτέρω σε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης που θέτει τις οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις για τους πέντε (5) άξονες που προαναφέρθηκαν, αλλά και τις στρατηγικές κατευθύνσεις ανά προϊόν και ανά προορισμό, ενώ προτείνει και ένα μοντέλο οργάνωσης και διακυβέρνησης του τουριστικού οικοσυστήματος της χώρας. Περιλαμβάνει επίσης τον καθορισμό στόχων, ανά Περιφέρεια και συνολικά για τη χώρα, για τα βασικά τουριστικά μεγέθη με ορίζοντα το 2030.

Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που τίθενται είναι:

 • η πλήρης ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού στα προ-πανδημίας επίπεδα το 2023.
 • η απουσία μείζονος εξωγενούς κρίσης που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ελληνικό τουρισμό την περίοδο 2023-2030
 • η αποτελεσματική υλοποίηση των Στρατηγικών και των Σχεδίων Δράσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις δημόσιες υποδομές, και
 • η αποτελεσματική διαχείριση / marketing των προορισμών και οι αναγκαίες ουσιαστικές συνεργασίες.

Μεθοδολογία

H μελέτη at a glance

Video

Megatrends

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η βιώσιμη ανάπτυξη & η αειφορία, ο υπερτουρισμός, η οικονομία διαμοιρασμού, οι κοινωνικές & δημογραφικές αλλαγές, οι αναδυόμενοι προορισμοί, η ασφάλεια & η διαχείριση κρίσεων και η πανδημία covid αποτελούν  βασικές τάσεις και προκλήσεις για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία και κατά συνέπεια τον ελληνικό τουρισμό.

Η κατανόηση τους, η παρουσίαση των βασικών  τρόπων αντιμετώπισης και οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν ανταγωνιστικοί προορισμοί αποτελούν απαραίτητα βήματα για την προσαρμογή του ελληνικού τουρισμού στις καθοριστικές παραμέτρους του μέλλοντος.

Megatrends

Σύνοψη

Δελτίο Τύπου

Χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων
& αγορές

Το χαρτοφυλάκιο των τουριστικών προϊόντων της χώρας αποτελείται από τα 5 κύρια τουριστικά προϊόντα και τα 7 συμπληρωματικά, τα οποία είτε συμπληρώνουν και ενισχύουν την εμπειρία του επισκέπτη (enablers) είτε απευθύνονται σε εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς (niche).

Εδώ αναλύονται:

 • τα βασικά στοιχεία και οι τάσεις ανά κύριο και συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν του ελληνικού τουρισμού.
 • οι βασικές διεθνείς αγορές  για την Ελλάδα
 • επιλεγμένες αγορές με σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης
 • βασικές αγορές στόχοι & κύρια τουριστικά προϊόντα

Προϊόντα & Αγορές

Σύνοψη

Δελτίο Τύπου

Executive Summary

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα Executive summary με τα κύρια σημεία του έργου στα οποία συμπεριλαμβάνονται συνοπτικά τα megatrends, η ανάλυση βασικών διεθνών αγορών, η ανάλυση SWOT, η στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό, οι προτεινόμενες οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις / δράσεις  και τα προβλεπόμενα μεγέθη / στόχοι του ελληνικού τουρισμού

Πλήρης Ανάλυση

Δελτίο Τύπου

Video

Ελληνικός Τουρισμός 2030
Εθνικό Σχέδιο Δράσης

To Εθνικό Σχέδιο Δράσης συνθέτει τα Σχέδια Δράσης των 36 προορισμών και περιλαμβάνει:

 • Τη στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό
 • Τις βασικές προτεινόμενες Στρατηγικές Κατευθύνσεις / Δράσεις ανά προϊόν
 • Τις βασικές προτεινόμενες Στρατηγικές Κατευθύνσεις / Δράσεις ανά Περιφέρεια
 • Τις επιπτώσεις της Στρατηγικής και των Σχεδίων Δράσης
 • Τους εμπλεκόμενους φορείς, το μοντέλο οργάνωσης & διοίκησης και τις προϋποθέσεις υλοποίησης

Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Στρατηγικές Κατευθύνσεις ανά Άξονα & Προϊόν

Έργα Υποδομών

Η επένδυση στις αναγκαίες δημόσιες υποδομές αποτελεί την πλέον κρίσιμη παράμετρο για την βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού.

Ομαδοποίηση, Προτεραιοποίηση & Κοστολόγηση
Στρατηγικών Δράσεων προς Χρηματοδότηση από το ΤΑΑ

Προτάσεις για την βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία

Τουριστικοί Πόροι ανά Περιφέρεια
&
Σχέδια Δράσης 36 προορισμών

Πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα/χάρτη

Επιλέγοντας είτε στον χάρτη είτε στον πίνακα μία περιφέρεια, μπορείτε να δείτε την ανάλυση της παρούσας κατάστασης της Περιφέρειας που περιλαμβάνει :

 • Ανάλυση της προσβασιμότητας
 • Χαρτογράφηση κύριων και συμπληρωματικών προϊόντων
 • Επισκόπηση χαρακτηριστικών τρέχουσας ζήτησης και προσφοράς
 • Ανάλυση SWOT

Επιλέγοντας έναν συγκεκριμένο προορισμό, μπορείτε να δείτε το Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει :

 • Αξιολόγηση των τουριστικών προϊόντων και του προορισμού
 • Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης
 • Ενδεικτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση Στρατηγικών Δράσεων
 • Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης

Συμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης διαφορετικών προορισμών, προσδιορίστηκαν 36 ενδεικτικοί προορισμοί ή clusters προορισμών ή προορισμοί «ομπρέλα» που καλύπτουν το σύνολο της Επικράτειας. Σημειώνεται ότι ο «προορισμός» δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη διοικητική διαίρεση της χώρας αλλά κατά κύριο λόγο βασίζεται σε ενότητες τουριστικών προϊόντων και εμπειριών που καθορίζουν την ελκυστικότητα και αποδοτικότητα του προορισμού