«Το ΙΝΣΕΤΕ υλοποιεί έργα που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, με κυριότερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το αντικείμενο των εξειδικευμένων έργων υπαγορεύεται από γενικούς στόχους του ΣΕΤΕ για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την εκπαίδευση νέων στελεχών που θα πλαισιώσουν το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό του τομέα, τον σχεδιασμό και τη διάχυση χρήσιμων εργαλείων για το σύνολο των stakeholders (πολιτεία, δραστηριοποιούμενοι στον τουρισμό και δυνητικοί επενδυτές) και την εν τέλει, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού και η μεγιστοποίηση της διείσδυσής του στις διεθνείς αγορές».

Πράξεις

Βρέθηκαν 52 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 5
Follow Us