ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΣΕΤΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Βουκουρεστίου, αριθμός 32, ΤΚ 106 71), με Α.Φ.Μ. 997419805 [εφεξής «εμείς», ή «εταιρεία», ή «ΙΝΣΕΤΕ»] αποτελεί τον Υπεύθυνο για την Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων εργαζομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «ΓΚΠΔ») και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

ΙI. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων (εφεξής «παρούσα» ή απλώς «Πολιτική») σας πληροφορεί σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε κάθε είδους πληροφορία που μπορεί να σας ταυτοποιήσει («Προσωπικά Δεδομένα»), την οποία μας παρέχετε ως υποψήφιοι εργαζόμενοι όταν υποβάλλετε προς το ΙΝΣΕΤΕ αυτόκλητα ή κατόπιν σχετικής αγγελίας αίτηση συνεργασίας. Ειδικότερα, σας πληροφορούμε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, είτε απευθείας είτε μέσω εξουσιοδοτημένων τρίτων μερών (π.χ. γραφεία ευρέσεως εργασίας) κατά τη διαδικασία πρόσληψης, δηλαδή από το στάδιο της υποβολής της αίτησης σας για εργασία έως το στάδιο της τυχόν επιλογής σας για συνεργασία μαζί μας ή της τυχόν απόρριψης της αίτησής σας. Σε περίπτωση επιλογής σας, η εταιρεία μας θα σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων της ως εργοδότρια μέσω της σχετικής Πολιτικής Ενημέρωσης Εργαζομένων που τηρεί.

 

ΙII. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ

Η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για να αποφασίσουμε σχετικά με τη σύναψη σύμβασης εργασίας μαζί σας, για να λάβουμε, δηλαδή, την σχετική απόφαση πρόσληψης. Η παροχή Προσωπικών Δεδομένων από εσάς είναι προαιρετική. Ωστόσο, εάν δεν παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενδέχεται να καθυστερήσει ή/και να μην είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε πλήρως τις αιτήσεις σας.

 

Α.  Υποβολή Αίτησης Εργασίας

Σας ζητούμε να μας παράσχετε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων κατά την υποβολή της αίτησής σας για ένταξή σας ως συνεργάτη στην ομάδα μας:

Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο.

Στοιχεία επικοινωνίας, όπως αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

Βιογραφικό σημείωμα (CV), με όποιες πληροφορίες έχετε συμπεριλάβει σε αυτό σχετικά με την εκπαίδευση που έχετε λάβει και την επαγγελματική σας εμπειρία (π.χ. προγενέστερη επαγγελματική και εκπαιδευτική δραστηριότητα, γλωσσικές δεξιότητες, προσόντα, ταλέντα, επαγγελματικές δεξιότητες, τυχόν συνοδευτική επιστολή του βιογραφικού σας).

 

B. Αξιολόγηση της Αίτησης Εργασίας

Ενδέχεται να σας καλέσουμε σε συνέντευξη, προκειμένου να αξιολογήσουμε περαιτέρω την αίτησή σας και τις πληροφορίες που μας παρείχατε με αυτήν. Σε αυτή την περίπτωση, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για εσάς τις εξής πληροφορίες:

 1. Πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όπως τις απαντήσεις σας σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τη θέση εργασίας, πληροφορίες σχετικά με την ικανότητά σας να εργαστείτε στην Ελλάδα, την ικανότητά σας να ανταποκριθείτε στην συγκεκριμένη θέση εργασίας, τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να συνεργαστούμε.
 2. Τυχόν σημειώσεις που κρατάμε επί των απαντήσεών σας.

 

Γ. Προσφορά Εργασίας υπό όρους

Εάν σας στείλουμε μια προσφορά εργασίας υπό όρους και την αποδεχτείτε, θα σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε ορισμένους αναγκαίους πριν την πρόσληψή σας ελέγχους. Ειδικότερα, ως εταιρεία υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε, πριν την πρόσληψη, την ταυτότητα του προσωπικού μας και την ικανότητα, την αξιοπιστία και την ακεραιότητά του. Σε αυτό το στάδιο, επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε:

 

 1. Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως πατρώνυμο και όνομα μητέρας, αριθμό ταυτότητας, φύλο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, εθνικότητα, φωτογραφία σας τύπου διαβατηρίου.
 2. Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου (σταθερού ή/και κινητού).
 3. Βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά εκπαίδευσης, πτυχία & διπλώματα, όπως πτυχία & πιστοποιητικά ξένων γλωσσών ή πιστοποιητικά σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης (εάν υπάρχουν).
 4. Στοιχεία Προσωπικής & Οικογενειακής Κατάστασης, όπως βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ ή ΑΜΑ, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), οικογενειακή κατάσταση, εξαρτώμενα μέλη.
 5. Τραπεζικά στοιχεία, δηλαδή αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.

 

Σε περίπτωση που αποδεχτείτε την προσφορά εργασίας και προσληφθείτε οριστικά από την εταιρεία μας, θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων της ως εργοδότρια, μέσω της τηρούμενης Πολιτικής Ενημέρωσης Εργαζομένων.

 

III. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, με σκοπό:

 • να προσδιορίσουμε την καταλληλότητά σας για την θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε αίτηση και να αξιολογήσουμε εάν πληροίτε τους όρους πρόσληψης και συνεργασίας με την εταιρεία μας. Ειδικά, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να προωθήσουμε διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής σας (π.χ. οργάνωση ραντεβού συνέντευξης). Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε με την αίτησή σας ή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εργασίας και της διαδικασίας πρόσληψης, προκειμένου να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για τη θέση εργασίας.
 • να σας παρέχουμε προσφορές για πιθανές άλλες θέσεις εργασίας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και η αρχική σας αίτηση εργασίας έχει απορριφθεί),
 • την προστασία των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας (π.χ. όπως απαιτείται για την υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων), και
 • να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την δραστηριότητά μας.

 

Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η παράγραφος 1 (β) του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων προκειμένου να λάβουμε μέτρα κατόπιν του αιτήματός σας για συνεργασία και πριν από την τυχόν πρόσληψής σας.

 

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που η αίτησή σας έχει απορριφθεί και μας έχετε ζητήσει να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για το ενδεχόμενο μελλοντικών ευκαιριών απασχόλησης στο ΙΝΣΕΤΕ, τότε βασιζόμαστε για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων στη νομική βάση της συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (α) του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ.

 

IV. Διαβίβαση δεδομένων – Αποδέκτες

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε ορισμένα από τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα μέρη, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, για τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας μας, δηλαδή για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες πρόσληψης. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συστήματα πληροφορικής ή υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους προμηθευτές (π.χ. παρόχους υπηρεσιών λογισμικού πρόσληψης) προς υποστήριξη της διαδικασία πρόσληψης.

 

Ενδέχεται, επίσης, να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δημόσιες αρχές, εάν απαιτείται να το πράξουμε σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία είτε βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του GDPR.

 

V. Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Σε περίπτωση που προσληφθείτε, θα ενημερωθείτε για το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων από την Πολιτική Ενημέρωσης Εργαζομένων μας, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους εργαζομένους από την Εταιρεία μας.

 

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων εργαζομένων των οποίων η αίτηση εργασίας απορρίπτεται διαγράφονται άμεσα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.

 

Εάν η αίτησή σας για θέση εργασίας απορριφθεί και ζητήσετε από το ΙΝΣΕΤΕ να σας ενημερώσει για μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα αποθηκευτούν για 12 μήνες ή μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την διατήρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Σε περίπτωση που αποστείλετε αυτόκλητα αίτηση συνεργασίας, ενώ δεν έχει δημοσιευθεί αγγελία για θέση εργασίας από το ΙΝΣΕΤΕ, διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας μόνο εφόσον μας το ζητήσετε, ομοίως για το μέγιστο χρονικό διάστημα των 12 μηνών, ή για μικρότερο χρονικό διάστημα εφόσον ζητήσετε εγγράφως τη διαγραφή τους.

 

VI. Διεθνής διαβίβαση

Το ΙΝΣΕΤΕ διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που στην έκταση, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες των προαναφερομένων σκοπών, τα προσωπικά σας δεδομένα χρειάζεται να διαβιβαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η διαβίβαση των δεδομένων αυτών θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το ΙΝΣΕΤΕ θα διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Μέσω της σύναψης κατάλληλων συμβάσεων για τη διαβίβαση των δεδομένων βασιζόμενων σε Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες, που είναι προσβάσιμες σε εσάς κατόπιν αιτήματος σας στο dpo@insete.gr ή λαμβάνοντας άλλα μέτρα ώστε να παρέχεται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, το ΙΝΣΕΤΕ διασφαλίζει ή επιβεβαιώνει ότι οι αποδέκτες παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

VII. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και τον ΓΚΠΔ τα οποία είναι τα ακόλουθα:

α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 13 ΓΚΠΔ),

β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ),

γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ),

δ. το δικαίωμα διαγραφής του «δικαιώματος στη λήθη» (άρθρο 17 ΓΚΠΔ),

ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ),

στ. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο – άρθρο 20 ΓΚΠΔ όπου εφαρμόζεται) και

ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) που ισχύει για ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων.

Επιπλέον, όποτε απαιτούμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (όπως σε περίπτωση που μας ζητήσετε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση απόρριψής σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης), έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ) επικοινωνώντας μαζί μας εγγράφως στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στον Ιστότοπό μας.

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα δικαιώματά σας ανά σκοπό επεξεργασίας και την αντίστοιχη νομική βάση:

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΑΡΘΡΑ ΓΚΠΔ)
Πρόσβαση (15) Διόρθωση (16) Διαγραφή (17) Περιορισμός (18) Φορητότητα (20) Εναντίωση  (21) Ανάκληση συγκατάθεσης (7.3)
ΣΚΟΠΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ  
Αξιολόγηση Πρόσληψης 6.1β ΓΚΠΔ

(λήψη μέτρων κατόπιν αίτησής σας)

Χ Χ Χ Χ Χ
Ενημέρωση για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης σε περίπτωση απόρριψής σας  6.1α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση) Χ Χ Χ Χ Χ Χ

 

Λάβετε υπόψη ότι τα προαναφερθέντα δικαιώματα ενδέχεται να περιορίζονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της ΑΠΔΠΧ σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας παρακαλώ όπως ανατρέξετε στην οικεία ενότητα της Πολιτική Ιδιωτικότητας του Ιστοτόπου μας.