Το ΙNSETE Intelligence έχει ως ρόλο την παρακολούθηση, τεκμηρίωση και πληροφόρηση για τον τουριστικό τομέα, με στόχο, αφενός την ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στη χώρα μας, αφετέρου την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους την απαραίτητη πληροφόρηση και τεκμηρίωση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων, ή / και την ανάπτυξη νέων.

Follow Us