«Βιώσιμη ανάπτυξη στον τουρισμό σημαίνει ότι ο τομέας αναπτύσσεται με τρόπο που προστατεύει το περιβάλλον, σέβεται την ταυτότητα των προορισμών, προάγει την κοινωνική ευημερία και υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη. Το ΙΝΣΕΤΕ, από την ίδρυσή του, ενημερώνει, αναπτύσσει εργαλεία και εκπαιδεύει τους ανθρώπους του ελληνικού τουρισμού σε αυτούς τους άξονες. Με όχημα τη σωρευμένη τεχνογνωσία και παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, εργαζόμαστε συστηματικά για την ταχύτερη προσαρμογή προορισμών και επιχειρήσεων κάθε μεγέθους σε μια πορεία με αμιγώς θετικό αποτύπωμα.»           

Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος ΙΝΣΕΤΕ

Από το 2013 μέχρι σήμερα, το ΙΝΣΕΤΕ  με το ερευνητικό και εκπαιδευτικό του έργο θέτει στο επίκεντρο βασικές πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία της βιωσιμότητας λόγω των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων, των αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο, της εξέλιξης της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς μετά την πανδημία, των αναγκών των τοπικών κοινωνιών, έχουν συγκεντρωθεί παρακάτω βασικές πληροφορίες, μελέτες, εργαλεία και εκπαιδευτικά βίντεο με στόχο την ενίσχυση του μετασχηματισμού του ελληνικού τουρισμού.

Η ενίσχυση της βιωσιμότητας του ελληνικού τουρισμού αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής και των δράσεων των ΣΕΤΕ / ΙΝΣΕΤΕ / Marketing Greece για τα επόμενα χρόνια.

Τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη στον Τουρισμό;

Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη η οποία καλύπτει και προλαμβάνει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να υποβαθμίζει τη δυνατότητα  των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Οι άξονες της βιώσιμης ανάπτυξης είναι τρεις, o περιβαλλοντικός, ο κοινωνικός και ο οικονομικός.

Στα πλαίσια του του τουρισμού και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ),  βιώσιμος τουρισμός είναι εκείνος που λαμβάνει πλήρως υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές του οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων υποδοχής. Aυτή η αρχή μπορεί να ισχύει για όλες τις μορφές τουρισμού σε όλους τους τύπους προορισμών.

Δείτε στο παρόν video

Σημαντικές πληροφορίες για την ιστορική διαδρομή της βιώσιμης ανάπτυξης, τις επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον, τις κύριες προκλήσεις, τη σχέση του τουρισμού με την κλιματική αλλαγή, τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσει μία επιχείρηση για να υιοθετήσει μια βιώσιμη στρατηγική, αλλά και να διαχειριστεί αποτελεσματικά την ενέργεια, το νερό, τα τρόφιμα και τα απόβλητα.

Τα κύρια θέματα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης (εγχειρίδιο)

Σε αυτό το εγχειρίδιο αναλύονται βασικά θέματα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης όπως η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, η διαχείριση αποβλήτων , η επίδραση των μεταφορών, η προσβασιμότητα, τα πράσινα καταλύματα, οι βιώσιμες προμήθειες, η βιώσιμη διαχείριση προορισμού και οι πιστοποιήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα μιας τουριστικής επιχείρησης.

Διεθνές Πλαίσιο

To Ινστιτούτο παρακολουθεί συστηματικά τις διεθνείς εξελίξεις σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα τα πλαίσια που διαμορφώνονται για τον τουρισμό σύμφωνα με:

Τουριστικές επιχειρήσεις: Πρακτικά εργαλεία