Βρέθηκαν 92 αποτελέσματα

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός για το Έργο: “Δημιουργία εργαλειοθήκης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων” 30.07.2020

περισσότερα

Απάντηση σε παρατήρηση ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα επί της διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020 για την Επιλογή Αναδόχου για την Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακές τεχνολογίες και τουρισμός – Μελέτη των προκλήσεων και ευκαιριών για τον Ελληνικό τουριστικό τομέα» MIS 5044853 13.05.2020

περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού 02/2020 για την Επιλογή Αναδόχου για την Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακές τεχνολογίες και τουρισμός – Μελέτη των προκλήσεων και ευκαιριών για τον Ελληνικό τουριστικό τομέα» MIS 5044853 07.05.2020

περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020 για την Επιλογή Αναδόχου για την Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακές τεχνολογίες και τουρισμός – Μελέτη των προκλήσεων και ευκαιριών για τον Ελληνικό τουριστικό τομέα» MIS 5044853 21.04.2020

περισσότερα

Αίτηση εκπαιδευτή – Συντονιστή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΙΝΣΕΤΕ

Το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) αναζητά συνεργάτες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών του σεμιναρίων. Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η παροχή στο ΙΝΣΕΤΕ, υπηρεσιών εκπαίδευσης επαγγελματιών, στα πρότυπα διοργάνωσης των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου.

περισσότερα

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων (Πρόσκληση με Α.Π. ΕΞ 000009-05022020)

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων στην με Α.Π. ΕΞ: 000009-05/02/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΣΕΤΕ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) άτομο ως Στέλεχος Υλοποίησης Παραδοτέων

περισσότερα

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών της Προκήρυξης με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 81572

Το ΙΝΣΕΤΕ ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο: “Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα” έως την Δευτέρα
09/03/2020 και ώρα 15:00/

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Έκτακτο Προσωπικό (Α.Π. ΕΞ 000009-05022020)

Το ΙΝΣΕΤΕ ενδιαφέρεται να απασχολήσει, ένα (1) άτομο ως Στέλεχος με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 4 της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031891.

περισσότερα
Σελίδα 1 από 12
Follow Us