ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

H παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας (εφεξής η «Πολιτική Ιδιωτικότητας») αναρτήθηκε στις 01.02.2023. Προβαίνουμε σε τακτική επανεξέταση της Πολιτικής Ιδιωτικότητας, για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σχετικά με εμάς

Kαλωσήρθατε στο www.insete.gr, έναν διαδικτυακό τόπο, ο οποίος ανήκει και τελεί υπό τη διαχείριση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΣΕΤΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Βουκουρεστίου, αριθμός 32, ΤΚ 106 71), με Α.Φ.Μ. 997419805 [εφεξής «εμείς», «εμάς», «μας», «εταιρεία», «ΙΝΣΕΤΕ»].

Η χρήση του διαδικτυακού μας τόπου [εφεξής ο «Ιστότοπος»]  υπόκειται στους Όρους και Προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») και την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας. Η Πολιτική Ιδιωτικότητας έχει επικαιροποιηθεί, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] (εφεξής ο «ΓΚΠΔ» ή ο «GDPR»), τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019 και τις παντός είδους συστάσεις και κατευθύνσεις της ελληνικής εποπτικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Μέσω της χρήσης του Ιστότοπου δηλώνετε ότι έχετε εξετάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους που περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Ιδιωτικότητας. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους που περιέχονται στους Όρους Χρήσης ή/και την Πολιτική Ιδιωτικότητας, θα πρέπει να απέχετε από την επίσκεψη και χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών του.

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, από καιρού εις καιρόν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Σας καλούμε να εξετάζετε τακτικά την Πολιτική Ιδιωτικότητας, καθώς η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς συνεπάγεται και δηλώνει ότι έχετε αποδεχθεί τις εν λόγω αλλαγές. 

Αν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των δεδομένων, σας σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικότητας, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον Iστότοπο.

Το ΙΝΣΕΤΕ δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας.

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας περιγράφει πώς το ΙΝΣΕΤΕ, ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» κατά την έννοια του ΓΚΠΔ, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς, τους χρήστες του Ιστότοπου, και με ποιο τρόπο ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies και τυχόν άλλες τεχνολογίες αναγνώρισης.

Τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας μας, που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχουν ως εξής:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΝΣΕΤΕ)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : dpo@insete.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Βουκουρεστίου 32, 10671, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3244368

Ο σκοπός της Πολιτικής Ιδιωτικότητας

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου μας. Ειδικότερα, με την ανάγνωση της Πολιτικής Ιδιωτικότητας είστε σε θέση να κατανοήσετε, μεταξύ άλλων:

 • για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,

 • ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε απευθείας από εσάς και ποια από τρίτους,

 • τον χρόνο τήρησής τους,

 • τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον υπάρχουν,

 • αν σκοπεύουμε να διαβιβάσουμε τα εν λόγω στοιχεία σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)/ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),

 • εάν κάνουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή προφίλ, και

 • ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Ενότητες – Κεφάλαια Πολιτικής Ιδιωτικότητας

Η παρούσα Πολιτική είναι κατηγοριοποιημένη προς διευκόλυνση της ενημέρωσής σας, στις εξής ενότητες-κεφάλαια:

 1. Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 

 2. Πότε και γιατί συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα 

 3. Τι δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, με ποιον τρόπο τα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε:

  • Δεδομένα που συλλέγουμε απ’ ευθείας από εσάς

  • Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της χρήσης cookies

  • Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτα μέρη

  • Ανωνυμοποιημένα και στατιστικά δεδομένα

  • Eιδικές κατηγορίες δεδομένων – Ευαίσθητα Δεδομένα

 4. Ποια δεδομένα σας κοινοποιούμε σε τρίτους 

  • Πάροχοι Υπηρεσιών

  • Άλλοι αποδέκτες

  • Διαβιβάσεις των δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

 5. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 

 6. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας 

 7. Πως φροντίζουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας 

 8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων 

 9. Λοιποί Όροι

Το ΙΝΣΕΤΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε στις αρχές του 2013, με πρωτοβουλία του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΣΕΤΕ», από τέσσερις εταίρους με έντονη δραστηριοποίηση σε κρίσιμα πεδία της ελληνικής τουριστικής αγοράς: τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΣΕΤΕ» (ΚΥΡΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ), την «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ- ΠΟΞ», τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – HATTA» και τη «ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΣΕΤΚΕ».

Άξονες δράσεις του ΙΝΣΕΤΕ αποτελούν:

  • η μελέτη, προστασία και προαγωγή της θέσης και της συμβολής του τουριστικού τομέα στη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

  • η στήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας (συμβατικής και κοινωνικής) στον τομέα του τουρισμού καθώς και σε κάθε άλλο τομέα παροχής υπηρεσιών, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν,

  • η ενίσχυση των μηχανισμών και των πολιτικών ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων του τομέα του τουρισμού και κάθε άλλου τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν,

  • Η παροχή πάσης φύσεως επιστημονικής, τεχνικής και άλλης υποστήριξης προς τον ΣΕΤΕ για κάθε θέμα που αφορά τα αντικείμενα και τα πεδία δραστηριότητάς του και συμβάλλει στην ευόδωση των σκοπών του.

Ο Ιστότοπός μας παρέχει ενημέρωση, πληροφόρηση, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον τομέα του τουρισμού. Συγκεκριμένα, στην ενότητα ΙΝΣΕΤΕ INTELLIGENCE, ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί για τις μελέτες και τα στατιστικά στοιχεία του τουριστικού τομέα, λαμβάνοντας κρίσιμες πληροφορίες -ανώνυμες υπό τη μορφή στατιστικών αποτελεσμάτων- σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, την σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία, τα προϊόντα και τις αγορές του ελληνικού τουρισμού, το ανθρώπινο δυναμικό, το θεσμικό πλαίσιο και την τουριστική πολιτική και την ελληνική και διεθνή οικονομία . Επιπλέον, το ΙΝΣΕΤΕ διοργανώνει σεμινάρια, συνέδρια και συνάπτει στρατηγικές συνεργασίες, που στόχο έχουν την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και της κουλτούρας των ανθρώπων του τουριστικού τομέα. Στην ενότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Ιστοτόπου μας, ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές δράσεις μας οποιασδήποτε μορφής (ημερίδας, συνεδρίου, σεμιναρίου, εργαστηρίου κ.λπ.). Στην ενότητα ΕΡΓΑ, ο χρήστης του Ιστοτόπου ενημερώνεται για τα υλοποιούμενα εκ μέρους μας έργα που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, με κυριότερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ΙΝΣΕΤΕ συμμετέχει στα προγράμματα ΕΣΠΑ ως δικαιούχος υλοποίησης που εκτελεί την επεξεργασία των δεδομένων σας υπό τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που υπέχει θέση «Υπευθύνου για την Επεξεργασία» κατά το αρ. 53 παρ. 1 N. 4914/2022. Στην ενότητα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ο χρήστης ενημερώνεται για σημαντικά νέα, τυχόν παρουσιάσεις ομιλίες, προσεχείς ημερίδες, καθώς και προσκλήσεις/προκηρύξεις δράσεων του τουριστικού τομέα.

Αν έχετε αμφιβολίες ή ερωτήματα σχετικά με την Πολιτική Ιδιωτικότητας ή αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, που περιλαμβάνονται κατωτέρω στο κεφάλαιο «Ποια είναι τα δικαιώματά σας» της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση: Βουκουρεστίου 32, Αθήνα, Ελλάδα ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@insete.gr ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας 210-3244368.

Ο Ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, πλατφόρμες ή/και εφαρμογές που εμείς δεν ελέγχουμε (εφεξής «Ιστότοποι Τρίτων»), όπως για παράδειγμα σε sites τουρισμού, ενημερωτικά sites κλπ. Η Πολιτική Ιδιωτικότητας δεν καλύπτει πληροφορίες που συλλέγονται από Ιστότοπους Τρίτων, τους οποίους επισκέπτεστε μέσω συνδέσμων (links) που βρίσκονται στον Ιστότοπο. Οι προαναφερόμενοι Ιστότοποι Τρίτων διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές Ιδιωτικότητας και τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις εν λόγω πολιτικές ιδιωτικότητας και όρους και προϋποθέσεις χρήσης τους, πριν πλοηγηθείτε ή/και τους χρησιμοποιήσετε.

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μας παρέχονται απευθείας από εσάς για έναν από τους παρακάτω λόγους:

  • Επικοινωνείτε για οποιονδήποτε λόγο απευθείας μαζί μας (π.χ. μέσω του Ιστοτόπου μας ή βάσει των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας μας, που αναγράφονται σε αυτόν).

  • Εγγράφεστε στο newsletter μας, για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό (π.χ. ενημερωτικά δελτία, ανακοινώσεις για θεσμικές δράσεις μας, προσεχείς εκδηλώσεις) από την εταιρεία μας.

  • Όταν μας στέλνετε αίτηση ως υποψήφιοι εργαζόμενοι-συνεργάτες για την κάλυψη θέσης εργασίας στο ΙΝΣΕΤΕ, είτε κατόπιν σχετικής αγγελίας/ανάρτησής μας, είτε αυτοκλήτως.

  • Όταν αιτείστε τη συμμετοχή και παρακολουθείτε μια εκδήλωση, σεμινάριο, ή εργαστήριο που διοργανώνουμε.

  • Για την απλή πλοήγησή σας στον Ιστότοπο δεν συλλέγουμε καταρχήν προσωπικά δεδομένα σας. Για τη χρήση cookies δείτε αναλυτικότερα την Πολιτική cookies του Ιστότοπού μας.

Όταν αιτείστε τη συμμετοχή και συμμετέχετε σε έργα που υλοποιεί το ΙΝΣΕΤΕ και εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) διευκρινίζεται ότι το ΙΝΣΕΤΕ λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ως εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων σας, που σημαίνει ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα σας υπό τις εντολές του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που υπέχει θέση Υπευθύνου Επεξεργασίας στην εν λόγω δραστηριότητα επεξεργασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία (βλ. αρ. 53 Ν. 4914/2022).

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο και όταν επικοινωνείτε μαζί μας, μπορεί να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να μπορείτε να  επωφελείστε από τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες, που προσφέρονται μέσω του Ιστότοπου και επίσης προκειμένου να κατανοήσουμε τη ζήτηση για τις υπηρεσίες μας και να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας μας. Το ΙΝΣΕΤΕ, μέσω του Ιστοτόπου, συλλέγει και επεξεργάζεται κατά κανόνα απλά προσωπικά δεδομένα και όχι ειδικές κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα), εκτός αν απαιτείται εκ του νόμου.

Τα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν και «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»/«προσωπικά δεδομένα», δηλαδή πληροφορίες που σας αφορούν ως ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ως φυσικά πρόσωπα, των οποίων η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως για παράδειγμα είναι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Ο Ιστότοπος δεν προορίζεται για χρήση από ανηλίκους (κάτω των 18 ετών) και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με ανηλίκους.

Δεδομένα που συλλέγουμε απ’ ευθείας από εσάς

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μάς παρέχονται άμεσα από εσάς.

Συλλέγουμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς πραγματοποίησης επικοινωνίας μαζί σας, όπως για να απαντάμε στα ερωτήματά σας για παροχή πληροφοριών και προκειμένου να κατανοούμε καλύτερα τις προσδοκίες σας και τις ανάγκες σας.

Ειδικότερα, όταν επικοινωνείτε μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μέσω email, τηλεφωνικώς), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσάς, που μας παρέχετε απευθείας, που μπορεί να περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τον λόγο της επικοινωνίας και το περιεχόμενο του μηνύματός σας προς εμάς. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τη διευθέτηση οποιουδήποτε ζητήματος ή ερωτήματός σας.  

Όταν εγγράφεστε, για να λαμβάνετε newsletter, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που μας παρέχετε για εσάς, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ενότητα «NEWSLETTER– ΕΓΓΡΑΦΗ» (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email).

Επίσης, συλλέγουμε δεδομένα σας ως υποψηφίων εργαζομένων και συνεργατών (δείτε ειδικότερα εδώ την πολιτική ενημέρωσης υποψήφιων εργαζομένων του ΙΝΣΕΤΕ), κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεώς σας, σε απάντηση αγγελίας μας για κενή θέση εργασίας ή κατόπιν υποβολής αυτόκλητης αιτήσεώς σας για εύρεση εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, το ΙΝΣΕΤΕ συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τις προσωπικές πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της καταλληλόλητας του υποψηφίου για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας/συνεργασίας (π.χ. όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία κ.λπ.). Πρόκειται για δεδομένα που μας παρέχετε με την αίτηση που υποβάλλετε οι ίδιοι ως υποψήφιοι, με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αποστέλλοντάς μας μέσω e-mail το βιογραφικό σας σημείωμα, όπως τυχόν ανακοινώνεται στην εκάστοτε σχετική ανακοίνωση/πρόσκληση στον Ιστότοπο), καθώς και κατά τη διάρκεια τυχόν συνέντευξής σας. Τα εν λόγω δεδομένα είναι απαραίτητα για τη διαδικασία επιλογής σας, χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωτικό να παρέχετε όλες τις πληροφορίες που ζητάμε στην εκάστοτε ανακοίνωση/πρόσκληση. Αν δεν παρέχετε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία σας και την εκπαίδευσή σας, αυτό μπορεί να επηρεάσει την πορεία της αίτησής σας, καθώς η αξιολόγησή της γίνεται βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών και στοιχείων.

Προκειμένου να συμμετάσχετε στα σεμινάρια και τις εκπαιδευτικές δράσεις μας (ημερίδα, συνέδριο, εργαστήριο- workshop κ.λπ.), συλλέγουμε τα αναγκαία στοιχεία για την ταυτοποίηση σας ως συμμετέχοντα (π.χ. ονοματεπώνυμο), καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας), συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας του φορέα που ενδεχομένως εκπροσωπείτε. Όπου απαιτείται κάποιο τέλος συμμετοχής, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την πληρωμή του, η παροχή των οποίων είναι υποχρεωτική βάσει της φορολογικής νομοθεσίας (π.χ. ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN για την επιβεβαίωση της πληρωμής σας). Επίσης, σε περίπτωση που αναζητάμε συνεργάτες για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεών μας (π.χ. εκπαιδευτές, εισηγητές) ή αυτοκλήτως αιτείστε την συμμετοχή σας στις δράσεις μας υπό αυτόν τον ρόλο, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που αφορούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση του υποψήφιου συνεργάτη, στην προϋπηρεσία του, στο βιογραφικό σημείωμά του, τυχόν συστάσεις προηγούμενων εργοδοτών/συνεργατών κ.λπ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας δώσετε το σύνολο των δεδομένων σας, που είναι κάθε φορά αναγκαία για την συμμετοχή σας, ενδεχομένως να μη μπορέσετε να λάβετε μέρος στην εκπαιδευτική δράση ή εκδήλωση.

Κατά περίπτωση, επίσης, και εφόσον συμφωνείτε, μπορεί να επεξεργαστούμε δεδομένα εικόνας (του προσώπου σας) και ήχου (της φωνής σας), εάν η εκπαιδευτική δράση ή εκδήλωση φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί. Η παροχή αυτών των δεδομένων, δηλαδή τα δεδομένα εικόνας (του προσώπου σας) και ήχου (της φωνής σας), δεν είναι υποχρεωτική, καθώς τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται μόνο κατόπιν εξασφάλισης της συγκατάθεσής σας με ειδικό έντυπο, το οποίο συμπληρώνετε πριν την εκάστοτε εκδήλωση.

Όταν συμμετέχετε σε έργα που υλοποιεί το ΙΝΣΕΤΕ και εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, το ΙΝΣΕΤΕ δύναται να επεξεργάζεται ως εκτελών την επεξεργασία υπό τις εντολές του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατά νόμο λειτουργεί ως υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (βλ. αρ. 53 Ν. 4914/2022), ανάλογα και με την κατηγορία εκάστου επιχειρησιακού προγράμματος, απλά είτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας [π.χ. microdata ωφελούμενων, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) ή αρ. διαβατηρίου (και αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου), στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, e-mail), πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάσταση (π.χ. βιογραφικά σημειώματα, συστάσεις από εργοδότες), απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, υπογραφές (παρουσιολόγια), δεδομένα και έγγραφα αναγκαία (από την οικεία νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων και τις προκηρύξεις – διαγωνιστικούς όρους του ΕΣΠΑ) για τη συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως ενδεικτικά: πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές ποινικό μητρώο].

Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της χρήσης cookies

Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies  και συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, τεχνικές πληροφορίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο πρόσβασης, όγκο πληροφοριών που διαβιβάστηκαν, status διαβίβασης, τύπο, έκδοση και γλώσσα φυλλομετρητή (browser), τύπο και έκδοση plug-in φυλλομετρητή, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), λειτουργικό σύστημα και διεπαφή συστήματος (system interface), ρύθμιση ζώνης ώρας και τοποθεσίας, και πληροφορίες προφίλ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο διαδικτυακός τόπος παραπομπής (referral website), σελίδες που επισκέπτεσθε, ενέργειες που κάνετε, μοτίβα επισκέψεων και πλοήγησης σε ιστοσελίδα.

Παρακαλούμε δείτε αναλυτικά την Πολιτική Cookies , που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπό μας.


Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτα μέρη

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτους είναι ιδίως τεχνικά δεδομένα, που αφορούν τα στοιχεία της συσκευής σας (π.χ. κατασκευαστής, μοντέλο, χαρακτηριστικά οθόνης, λειτουργικό σύστημα κ.λπ.), ή στοιχεία της συμπεριφοράς σας (π.χ. κλικ, επιλογές). Για παράδειγμα λαμβάνουμε κάποια από τα προαναφερόμενα τεχνικά δεδομένα από παρόχους στατιστικών στοιχείων, όπως είναι η Google.


Ανωνυμοποιημένα και στατιστικά δεδομένα

Μπορεί να επεξεργαζόμαστε ανωνυμοποιημένα και στατιστικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό, ιδίως για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του Ιστότοπου. Παρότι τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να πηγάζουν από προσωπικά σας δεδομένα, δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, καθώς δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας (για παράδειγμα μπορεί να συγκεντρώνουμε δεδομένα χρήσης του Ιστότοπου, προκειμένου να υπολογίζουμε το ποσοστό των χρηστών που έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία του Ιστότοπου).


Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων – Ευαίσθητα δεδομένα

Κατά κανόνα, δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε μέσω του Ιστότοπου εν γνώσει μας ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα), όπως για παράδειγμα πληροφορίες για την υγεία, τη φυλή ή την εθνότητα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, την σεξουαλική σας ζωή, κτλ.

Σε ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων (π.χ. ποινικό μητρώο σας) που μας παρέχετε απευθείας στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στο οποίο συμμετέχουμε ως εκτελών την επεξεργασία υπό τις εντολές του υπεύθυνου για την επεξεργασία Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νομικές υποχρεώσεις μας, λ.χ. τη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων και το εκάστοτε ρυθμιστικό (εθνικό και ενωσιακό) πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των διαγωνιστικών όρων- προκηρύξεων καθώς και των Προσκλήσεων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που συμμετέχετε.

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους. Είναι πιθανόν το ΙΝΣΕΤΕ να διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτους, όταν αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως υποχρέωσή του ή εναλλακτικά σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Πάροχοι Υπηρεσιών

Το ΙΝΣΕΤΕ μπορεί να διορίσει εξωτερικούς/τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι θα ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και θα παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στο ΙΝΣΕΤΕ, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, ή πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν τεχνική και λειτουργική υποστήριξη (π.χ. για την εξυπηρέτησή σας και την αποτελεσματικότερη επικοινωνία μας μέσω του παρόντος Ιστότοπου, για την εξυπηρέτηση των δράσεών του, λογιστική υποστήριξη). Όταν μας παρέχουν τέτοιες υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα ως εκτελούντες την επεξεργασία. Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν τους έχουμε δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Άλλοι αποδέκτες

Το ΙΝΣΕΤΕ ενδέχεται να κοινοποιήσει, σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικά δεδομένα σας σε δικαστικές ή/και διωκτικές αρχές, σε ανεξάρτητες αρχές, κυβερνητικές αρχές, καθώς και στους νομικούς συμβούλους της.

Ειδικώς για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διευκρινίζεται ότι κατά κανόνα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο στις αρμόδιες ελεγκτικές και διαχειριστικές αρχές και εμπλεκόμενους φορείς, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις που εφαρμόζονται στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Το ΙΝΣΕΤΕ  δύναται σύμφωνα με τη νομοθεσία να διαβιβάζει δεδομένα στις συνδεδεμένες με αυτό επιχειρήσεις, ήτοι στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ και στην εταιρία με την επωνυμία «Marketing Greece A.E ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χρηστών των υπηρεσιών του ή εργαζομένων.

Σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς του ΙΝΣΕΤΕ με άλλο οργανισμό, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν σε τρία μέρη που σχετίζονται με την εν λόγω συγχώνευση ή εξαγορά (π.χ. στον εν λόγω οργανισμό και στους νομικούς συμβούλους και ελεγκτές του).


Διαβιβάσεις των δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Το ΙΝΣΕΤΕ διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που στην έκταση, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες των προαναφερομένων σκοπών, τα προσωπικά σας δεδομένα χρειάζεται να διαβιβαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η διαβίβαση των δεδομένων αυτών θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το ΙΝΣΕΤΕ θα διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Μέσω της σύναψης κατάλληλων συμβάσεων για τη διαβίβαση των δεδομένων βασιζόμενων σε Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες, που είναι προσβάσιμες σε εσάς κατόπιν αιτήματος σας στο dpo@insete.gr ή λαμβάνοντας άλλα μέτρα ώστε να παρέχεται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, το ΙΝΣΕΤΕ διασφαλίζει ή επιβεβαιώνει ότι οι αποδέκτες παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν ο νόμος μάς το επιτρέπει, δηλαδή, όταν έχουμε νόμιμη βάση για την επεξεργασία. Ανά περίπτωση προβαίνουμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δυνάμει των παρακάτω νόμιμων βάσεων:

Έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, π.χ. όταν επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας, όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο μας (newsletter), όταν συμμετέχετε στις εκπαιδευτικές δράσεις μας, όταν συγκατατίθεσθε στη λήψη φωτογραφιών και βίντεο κατά την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών μας δράσεων.. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σχετικά με συγκεκριμένη συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή oποτεδήποτε, με μελλοντική ισχύ, δηλαδή δεν θίγονται οι πράξεις επεξεργασίας που διενεργήθηκαν προ της ανάκλησης.


Η επεξεργασία είναι αναγκαία για συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΙΝΣΕΤΕ, π.χ. σε περίπτωση που συμμετέχετε σε κάποια εκπαιδευτική δράση μας, η οποία απαιτεί την καταβολή τέλους πληρωμής, όπως αναλύουμε ανωτέρω, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σας σχετικά με την πληρωμή του τέλους, διότι είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή μας με τη φορολογική νομοθεσίας, σε περίπτωση
συμμετοχής σας στα προγράμματα ΕΣΠΑ συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα που απαιτούνται από την οικεία νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, όπως αναφέρουμε παραπάνω (π.χ. πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές). Ειδικώς, για την περίπτωση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ το ΙΝΣΕΤΕ λειτουργεί ως «εκτελών την επεξεργασία», δηλαδή επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάσει τις οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με το αρ. 53 Ν. 4914/2022. Στην περίπτωση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ιδίως για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση ή την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος ή ανατεθείσας δημόσιας εξουσίας.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει το ΙΝΣΕΤΕ (ή νόμιμων συμφερόντων τρίτων), υπό την προϋπόθεση ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν προέχουν των εν λόγω συμφερόντων. Τέτοια νόμιμα δικαιώματα περιλαμβάνουν:

(α) παρακολούθηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία του Ιστότοπού μας και να προληφθεί η απάτη και η κακή χρήση του, 

(β) βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και του Ιστότοπού μας,

(γ) παρακολούθηση του πώς λειτουργεί ο Ιστότοπός μας, π.χ. μέσω των στατιστικών του δεδομένων, ώστε να βελτιώσουμε τον σχεδιασμό και τις πληροφορίες που παρέχουμε μέσω του Ιστότοπού μας, τις υπηρεσίες μας και τις σχέσεις μας με τους χρήστες του Ιστότοπού μας.

Αν επιλέξετε να μην παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποια μειονεκτήματα για εσάς, όπως για παράδειγμα, ενδέχεται να μη μπορούμε να σας παρέχουμε μία υπηρεσία  ή να απαντήσουμε σε ένα αίτημά σας.

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ), οι οποίες παράγουν έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο

Γενικά, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από τη νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και του είδους της επεξεργασίας.

Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι αναγκαία η επίτευξη των στόχων, για τους οποίους τα συλλέγουμε, π.χ. για όσο χρόνο είναι αναγκαίο, για να σας παρέχουμε λειτουργίες του Ιστότοπού μας και υπηρεσίες που ζητήθηκαν.

Μόλις ο σκοπός για τον οποίο η επεξεργασία δεδομένων επιτευχθεί, είτε θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, είτε θα ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι διατήρησής τους εκ του νόμου (π.χ. φορολογική νομοθεσία).


Ειδικότερα:

  • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς κατά την εγγραφή σας στο Newsletter (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ email), για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στη λίστα αποδεκτών μας και τα διαγράφουμε σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

  • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς για την υποβολή ερωτήματος ή παραπόνου, όταν μας απευθύνεστε μέσω του Ιστοτόπου μας ή με οποιονδήποτε άλλο διαθέσιμο τρόπο επικοινωνίας για το αναγκαίο χρονικό διάστημα έως την οριστική επίλυση του σχετικού ζητήματος.

  • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς κατά την αποστολή βιογραφικού σας σημειώματος κατά τη διαδικασία πρόσληψης , εφόσον έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωσή μας για πρόσληψη, έως την πλήρωση της σχετικής θέσης.


Σε περίπτωση που αποστέλλετε αίτηση για προσφορά εργασίας αυτόκλητα (άνευ σχετικής ζήτησης εκ μέρους μας) και σε περίπτωση που δεν ενδιαφερόμαστε για τυχόν συνεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται με την πάροδο ενός μηνός από την σχετική αποστολή.

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησής σας, είτε αυτόκλητης, είτε κατόπιν αγγελίας μας, θα ενημερωθείτε κατά το στάδιο ανάληψης των καθηκόντων σας για την επεξεργασία δεδομένων σας που πραγματοποιούμε εφεξής ως εργοδότης (δείτε ειδικότερα εδώ την πολιτική ενημέρωσης υποψήφιων εργαζομένων του ΙΝΣΕΤΕ).

  • Η διάρκεια τήρησης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ προσδιορίζεται με βάση το σκοπό της επεξεργασίας, δηλαδή τη διαχείριση και τον έλεγχο εκάστης Πράξης και την αξιολόγηση αυτής. Συνεπώς τα δεδομένα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών ή/και σύμφωνα με τις απαιτήσεις τήρησης των στοιχείων στο εκάστοτε πρόγραμμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία, το ΙΝΣΕΤΕ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ένα επίπεδο ασφάλειας ανάλογο των κινδύνων της επεξεργασίας.

Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (ΓΚΠΔ), έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΙΝΣΕΤΕ, προκειμένου να σας ενημερώσουμε και σας εξηγήσουμε εάν και ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που το ΙΝΣΕΤΕ τηρεί για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή ή πρέπει να επικαιροποιηθούν, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.

Δικαίωμα διαγραφής

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως, π.χ. όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε από το ΙΝΣΕΤΕ τη διαγραφή τους.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη ή θεωρείτε ότι τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στο ΙΝΣΕΤΕ, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από το ΙΝΣΕΤΕ για λόγους που σας αφορούν και σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός, μεταξύ άλλων, και αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Δικαίωμα φορητότητας

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σας σε άλλον οργανισμό (υπεύθυνο επεξεργασίας), το οποίο θα υποδείξετε στο ΙΝΣΕΤΕ.

Μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω και αναλυτικότερα σχετικά με τα σχετικά δικαιώματά σας επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εδώ.

Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε επικοινωνήστε με το ΙΝΣΕΤΕ με τους τρόπους που αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα «Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας».

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Η ΑΠΔΠΧ εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23). Σχετικά με την αρμοδιότητα της ΑΠΔΠΧ και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

Το ΙΝΣΕΤΕ μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας κατά καιρούς, για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές και για λειτουργικούς σκοπούς.

Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας θα αναρτώνται στον Ιστότοπο με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να γνωρίζετε ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

Χρόνος παροχής πληροφοριών κατόπιν άσκησης δικαιώματος

Οφείλουμε να απαντήσουμε χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο σε ένα μήνα από τότε που υποβάλλετε στο ΙΝΣΕΤΕ αίτημά σας για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας. Η προθεσμία του ενός μηνός δύναται να παραταθεί για δύο μήνες σε περίπτωση που το αίτημα είναι πολύπλοκο ή ο αριθμός των αιτημάτων μεγάλος. Για την τυχόν παράταση σας ενημερώνουμε σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας. Κατά κανόνα τα αιτήματά σας υποβάλλονται και ικανοποιούνται δωρεάν. Το ΙΝΣΕΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διοικητικά έξοδα για την παροχή ενημέρωσης, μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, σε περίπτωση προδήλως αβάσιμου ή υπερβολικού αιτήματος ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, είτε να αρνηθεί την ικανοποίηση του καταχρηστικού αιτήματος. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας, το ΙΝΣΕΤΕ σάς ενημερώνει αναλυτικά για τους λόγους απόρριψης του αιτήματος και για το δικαίωμά σας να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στα δικαστήρια.

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας, σε οποιαδήποτε τροποποίησή της, και εν γένει η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας διέπονται από τον ελληνικό νόμο 4624/2019, σύμφωνα και με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κατευθύνσεων, συστάσεων, γνωμοδοτήσεων και πράξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Η Πολιτική Ιδιωτικότητας παρέχεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας θα υπερισχύει η ελληνική.