Βρέθηκαν 95 αποτελέσματα

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων (Πρόσκληση με Α.Π. ΕΞ 000009-05022020)

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων στην με Α.Π. ΕΞ: 000009-05/02/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΣΕΤΕ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) άτομο ως Στέλεχος Υλοποίησης Παραδοτέων

περισσότερα

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών της Προκήρυξης με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 81572

Το ΙΝΣΕΤΕ ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο: “Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα” έως την Δευτέρα
09/03/2020 και ώρα 15:00/

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Έκτακτο Προσωπικό (Α.Π. ΕΞ 000009-05022020)

Το ΙΝΣΕΤΕ ενδιαφέρεται να απασχολήσει, ένα (1) άτομο ως Στέλεχος με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 4 της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031891.

περισσότερα

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός για το Έργο: “Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα”

Το ΙΝΣΕΤΕ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο: “Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα”.

περισσότερα

Ανακοινώσεις για την Προκήρυξη με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 81431

Το ΙΝΣΕΤΕ ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο: “Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και Υλοποίηση Κατάρτισης & Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου” έως την Τρίτη 07/01/2020 και ώρα 15:00.

περισσότερα

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων Πρόσκλησης 07.11.2019

περισσότερα

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για το έργο: «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και Υλοποίηση Κατάρτισης & Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου»

Το ΙΝΣΕΤΕ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο: “Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και Υλοποίηση Κατάρτισης & Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου”.

περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση της Μελέτης “Καταγραφή, μέτρηση και περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελληνική τουριστική βιομηχανία”

Το ΙΝΣΕΤΕ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης «Καταγραφή, μέτρηση και περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελληνική τουριστική βιομηχανία»

περισσότερα
Σελίδα 2 από 12
Follow Us