ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ/ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» ΜΕ ΟΠΣ (MIS) 5075008 ΣΤΟ Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ

 

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) υλοποιεί ως συμπράττων δικαιούχος φορέας μέρος του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη- επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075008.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και αφορά συνολικά στην υλοποίηση δράσεων από σύμπραξη φορέων (ΕΟΠΠΕΠ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – συντονιστής, ΣΤΕΓΗ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΕΛΕ και ΙΝΣΕΤΕ) για την ανάπτυξη, επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων (εφεξής ΕΠ και ΠΕΠ[1]) με σκοπό την αναβάθμιση του θεσμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Συνολικά αναμένεται να επικαιροποιηθούν από τους συμπράττοντες φορείς (εκτός του ΕΟΠΠΕΠ) εκατόν είκοσι τέσσερα (124) υφιστάμενα ΕΠ & ΠΕΠ και να αναπτυχθούν τριάντα εννέα (39) νέα.

Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΝΣΕΤΕ υλοποιεί το Υποέργο 3 «Δράσεις ΙΝΣΕΤΕ για την ανάπτυξη-επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων» και συγκεκριμένα το Πακέτο Εργασίας 1 «Ανάπτυξη και επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων» και σύμφωνα με την από 31/05/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και με την με αρ. πρωτ. 000081-02/07/2021 ΑΥΙΜ του ΥΕ3 της πράξης με MIS 5075008, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη  σύμβαση μίσθωσης έργου ως συγγραφείς/μελετητές για το έργο της ανάπτυξης και επικαιροποίησης πέντε (5) ΕΠ & ΠΕΠ συγκεκριμένων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων για την θέση του.

Πρόσκληση_Συγγραφείς 5075008_16.03.2023

[1] Ως επαγγελματικό περίγραμμα (ΕΠ) ορίζεται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές (ΚΥΑ 110998/8-5-2006). Κάθε ΕΠ συνοδεύεται από το αντίστοιχο πλαίσιο εκπαιδευτικών προδιαγραφών (ΠΕΠ), που αποτελεί τον συνδετικό ιστό που οδηγεί με ασφάλεια από ένα ΕΠ στο σχεδιασμό προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης (Ν. 3879/2010, Υπ’ αριθμ. ΓΔ/12832/15-04-21 Απόφαση της Yπ’ αριθμ. 443ης/14-04-21 Συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)