ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Επιστημονικό Υπεύθυνο για την ανάπτυξη
1 Οδηγού Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών
εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)»
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Πρόσκληση Επιστημονικού Υπευθύνου