Το ΙΝΣΕΤΕ καλεί μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης.
H παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στις επιχειρήσεις του άρ. 2 της από 6.5.2003 Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (που παρατίθεται στην παρούσα πρόσκληση ως Παράρτημα 1), δηλαδή σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επιχειρήσεις κατά την υποβολή των αιτήσεων θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:
– Τον αριθμό των θέσεων πρακτικής άσκησης ωφελούμενων που κάθε επιχείρηση προσφέρει, για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων
– Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης και την Περιφέρεια Δραστηριοποίησης.
– Τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας
Οι εταιρίες θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://digitaltraining04.insete.gr/ για την ομαδοποίησή τους.

Πρόσκληση Επιχειρήσεων Πρακτικής_

apkofooter