ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

στο πλαίσιο της με Α.Π. ΕΞ: 000 162-08/11/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΣΕΤΕ για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με Εμπειρογνώμονες Επαγγελμάτων για συμμετοχή στην ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δράσεις ΙΝΣΕΤΕ για την ανάπτυξη-επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων» της Πράξης «Ανάπτυξη Επικαιροποίηση και Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών»με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075008, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», σε συνέχεια της από 14/02/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ