ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

στο πλαίσιο της με Α.Π. ΕΞ: 000 161-08/11/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΣΕΤΕ για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με Μελετητές / Συγγραφείς για την ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δράσεις ΙΝΣΕΤΕ για την ανάπτυξη-επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων» της Πράξης «Ανάπτυξη Επικαιροποίηση και Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075008, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», σε συνέχεια των 1) από 06/03/2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, 2) από 08/03/2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψηφίων και των από 14/03/2023 σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ_15.03.2023