ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

στο πλαίσιο της  με Α.Π. ΕΞ: 000007-27/01/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΣΕΤΕ για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) Συγγραφείς Μαθημάτων Ειδικότητας/Επαγγελματίες Ειδικότητας για την ανάπτυξη δύο Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 «Διαμόρφωση 14 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το ΙΝΣΕΤΕ» της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», σε συνέχεια των 1) από 4/4/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, 2) από 4/4/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψηφίων και των από 6/4/2022 σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ_7.4.2021