ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

στο πλαίσιο της με Α.Π. ΕΞ: 000 049-17/05/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΣΕΤΕ για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με Συμβούλους Μεθοδολογίας για την ανάπτυξη έντεκα (11) Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων των έντεκα (11) ειδικοτήτων των ΙΕΚ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 «Διαμόρφωση 14 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το ΙΝΣΕΤΕ» της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», σε συνέχεια των 1) από 24/8/2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, 2) της από 5/9/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ αναφορικά με την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, γ) του από 12/9/2023 Πρακτικού ν. 3 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψηφίων και δ) της από 3/10/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ αναφορικά με την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ