Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Το ΙΝΣΕΤΕ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο: “Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων” στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού», η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»με κωδικό MIS 5073549.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος: 135219).

21PROC009198904_Προκήρυξη_2_2021

21PROC009199305_Διακήρυξη_2_2021

ΕΕΕΣ_Διαγωνισμός_2_2021_signed

logo