Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

Το ΙΝΣΕΤΕ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο: “Ανάπτυξη πιλοτικού μηχανισμού υποστήριξης της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων με την δημιουργία σύγχρονων εργαλείων αντιμετώπισης πάγιων ή έκτακτων γεγονότων” στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Aναβάθμιση των εργαλείων ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους – GREEK TOURISM ANALYTICS DASHBOARD – GTAD», η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό MIS 5105214.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος: 162375).

22PROC010685623_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_1_2022

22PROC010686673_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_1_2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΕΕΕΣ_SIGNED_D

Ypourgeio-ependyseis3ΕΚΤ