ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3/2020
Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για τη συμμετοχή τους στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Δημιουργία εργαλειοθήκης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων» (Υποέργο 4) της Πράξης «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του» με κωδικό ΟΠΣ 5003333, παρατίθενται στον κατωτέρω σύνδεσμο οι σχετικές διευκρινίσεις:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_3_2020

Ypourgeio-ependyseis3ΕΚΤ