Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για τη συμμετοχή του στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» (Υποέργο 1) της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5073549, παρατίθενται κατωτέρω οι σχετικές διευκρινίσεις:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_2_2021__

logo