ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

στο πλαίσιο της  με Α.Π. ΕΞ: 000046-24/03/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΣΕΤΕ για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης Έργου, με ένα (1) άτομο ως Επιστημονικό Στέλεχος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δράσεις ΙΝΣΕΤΕ για την ανάπτυξη- επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων» της Πράξης «Ανάπτυξη Επικαιροποίηση και Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075008, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», σε συνέχεια της από 28/04/2022 Απόφασης Προέδρου του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΕΚΤΑΚΤΟ_ΣΤΕΛΕΧΟΣ_MIS_5075008