ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2020
13/5/2020
Σε συνέχεια παρατήρησης που έχει τεθεί από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για τη
συμμετοχή του στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για την Εκπόνηση
μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακές τεχνολογίες και τουρισμός – Μελέτη των προκλήσεων και
ευκαιριών για τον Ελληνικό τουριστικό τομέα» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της
Πράξης «Οδικός χάρτης για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5044853, παρατίθεται
κατωτέρω η σχετική απάντηση:

Παρατήρηση :
Σχετικά με την ΤΕΥΔ που απαιτείται για τον διαγωνισμό θέλω να σας πληροφορήσω ότι το
αρχείο xml που έχετε αναρτήσει δεν είναι επεξεργάσιμο.

Απάντηση:
Σε ό,τι αφορά στην κατάρτιση του ΤΕΥΔ για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την Επιλογή
Αναδόχου για την Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακές τεχνολογίες και τουρισμός –
Μελέτη των προκλήσεων και ευκαιριών για τον Ελληνικό τουριστικό τομέα», σημειώνεται ότι
σύμφωνα με το Άρ. 2.2.6.1 της διακήρυξης: «Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της
ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και της Κατευθυντήριας
Οδηγίας 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr).»
Περαιτέρω δε, όπως έχει γνωστοποιηθεί τόσο από την ΕΑΑΔΗΣΥ όσο και από το ΕΣΗΔΗΣ, μετά
την παύση λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) από τις 2-5-2019, το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία
Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και
διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ – ESPD) καθώς και του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Στο πλαίσιο αυτό, για την χρήση του αναρτημένου xml αρχείου του ΤΕΥΔ του συνοπτικού
διαγωνισμού 2/2020 του ΙΝΣΕΤΕ, μεταβαίνετε στην πλατφόρμα
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ και επιλέγοντας τα ελληνικά, οδηγείστε στην αρχική
σελίδα, όπου επιλέγοντας τα πεδία Οικονομικός Φορέας και Επαναχρησιμοποίηση
υφιστάμενου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, τηλεφορτώνετε το εν λόγω αρχείο σε xml μορφή. Πατώντας την
ένδειξη επόμενο ανοίγει το εν λόγω ΤΕΥΔ προκειμένου να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα
στοιχεία, να το αποθηκεύσετε και να το υπογράψετε, προκειμένου να συμπεριληφθεί στον
φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_2_2020