Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους που ολοκλήρωσαν το σύνολο των ενεργειών Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002423, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους που περιγράφονται στην οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος άρθρο 6 και 7, θα γίνεται αφού οριστικοποιηθεί ο έλεγχος όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τους ωφελουμένους από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του ΙΝΣΕΤΕ.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις χρηματοδοτικές ροές του Προγράμματος, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θα γίνεται για το σύνολο των ωφελουμένων του εκάστοτε τμήματος και όχι για τον καθένα ξεχωριστά, οπότε και είναι εξαιρετικά σημαντικό οι ωφελούμενοι των τμημάτων που έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των ενεργειών της Κατάρτισης και Πιστοποίησης να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί εγκαίρως. Τυχόν καθυστερήσεις στην κατάθεση δικαιολογητικών, μπορεί να καθυστερήσουν την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος για τον ωφελούμενο αλλά και για όλο το τμήμα.

Ypourgeio-ependyseis3ΕΚΤ