ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

στο πλαίσιο της  με Α.Π. ΕΞ: 000 054-18/5/2023  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΣΕΤΕ για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) «Συγγραφείς Μαθημάτων Ειδικότητας / Επαγγελματίες Ειδικότητας»  για την ανάπτυξη 2 Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 «Διαμόρφωση 14 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το ΙΝΣΕΤΕ» της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», σε συνέχεια της από 04/07/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ.

Το ΙΝΣΕΤΕ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις από ενδιαφερομένους, ως εκ τούτου η διαδικασία κηρύσσεται άγονη και δεν καλύπτονται οι θέσεις του Συγγραφέα Μαθημάτων Ειδικότητας / Επαγγελματία Ειδικότητας για τις ειδικότητες 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ- ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ και 2. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ.