Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002423 και σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου των υποβληθεισών αιτήσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων / Επιλογής Ωφελουμένων που έχει συσταθεί σύμφωνα με την από 17/07/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, προβαίνει στη Συγκρότηση και Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Ωφελουμένων ανά περιφέρεια, ο οποίος περιλαμβάνει τρείς κατηγορίες:

  • Επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά,
  • Επιλαχόντες, κατά φθίνουσα σειρά, και
  • Απορριφθέντες

 

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά του παραπάνω Προσωρινού πίνακα εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεώς του. Η ένσταση υποβάλλεται με e-mail στο info-training24@insete.gr και απευθύνεται προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που έχει οριστεί με την από 17/07/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

gg