Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002423 σε συνέχεια συνεδριάσεων των αρμοδίων Επιτροπών (Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιλογής Ωφελουμένων) που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την από 17/07/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, προβαίνει στη Συγκρότηση και Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα Ωφελουμένων ανά περιφέρεια, ο οποίος περιλαμβάνει τρείς κατηγορίες:
 Επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά,  Επιλαχόντες κατά φθίνουσα σειρά, και  Απορριφθέντες

Ανακοίνωση Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Ωφελουμένων_24.11.2020