Εν όψει της έναρξης των δράσεων κατάρτισης οι επιτυχόντες του Οριστικού Πίνακα Ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002423 καλούνται να αναρτήσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από την παρ. 8.4 της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη:

 

  1. Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του και σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο που υποβάλλει ο εργοδότης[1].
  2. Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι Εργαζόμενος με ημερομηνία έκδοσης – υπογραφής την 1η ημέρα της κατάρτισης ή Τελευταία απόδειξη πληρωμής (την πλέον πρόσφατη) σύμφωνη με την ημερομηνία της 1ης ημέρας της κατάρτισης.
  3. Διευκρινίζεται ότι για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας θα πρέπει να προσκομίσουν εκ νέου βεβαίωση ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται:
  • Από το ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον Εργοδότη ή από τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη
    • Και
  • βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)
  1. Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν τεθεί σε αναστολή λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του COVID-19, οι υποψήφιοι προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα και ότι κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα  η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή. Επιπροσθέτως  προσκομίζουν εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρείας, κατά την είσοδο στο πρόγραμμα του ωφελούμενου (1η ημέρα Κατάρτισης), να εκδώσει τα παραπάνω, δύναται ο ωφελούμενος να προσκομίσει προσωρινά Υπεύθυνη Δήλωση και Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, όπου θα δηλώνει ότι είναι Εργαζόμενος σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα καθώς και το ακριβές Ωράριο Εργασίας του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα του ωφελούμενου ως εργαζόμενου ή εποχικά εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας κατά την ημερομηνία εισόδου του στο Πρόγραμμα αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος.

[1] Τα έντυπα Ε4 και Ε3 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ με τους κωδικούς taxisnet.

gg