Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5073549, σε συνέχεια συνεδριάσεων της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την από 1/11/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, και δεδομένου πως δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί του 7ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων, προβαίνει στην Κατάρτιση και Ανάρτηση του 7ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων (όπως παρουσιάζεται κατωτέρω), ο οποίος περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:

  • Επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά
  • Απορριφθέντες

Σημειώνεται ότι ο πίνακας αφορά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από την 1/04/2023 έως και τις 30/04/2023.

Ανάρτηση 7ου οριστικού Πίνακα Ωφελουμένων_