Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073549 και σε συνέχεια συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων που έχει συσταθεί σύμφωνα με την από 15/06/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, προβαίνει στην Κατάρτιση και Ανάρτηση του 2ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Επιχειρήσεων (όπως παρουσιάζεται κατωτέρω), ο οποίος περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:

  • Επιλέξιμες ανά Περιφέρεια και
  • Άκυρες

Σημειώνεται ότι ο Πίνακας αφορά την αξιολόγηση των αιτήσεων Επιχειρήσεων που υπεβλήθησαν από τις 14/04/2022 και ώρα 00:01 έως και τις 26/05/2023 και ώρα 13:30.

Ανάρτηση 2ου Οριστικού Πίνακα Επιχειρήσεων_22.06.2023