Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073549 και σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων όπως αυτή ορίστηκε δυνάμει της από 01/11/2022 Απόφασης του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από την 01/09/2023 έως και τις 30/09/2023, προβαίνει στην Κατάρτιση και Ανάρτηση του 11ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων (όπως παρουσιάζεται κατωτέρω), ο οποίος περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:

  • Επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά και
  • Απορριφθέντες

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις κατά του παραπάνω Προσωρινού Πίνακα Μητρώου έως και την Τετάρτη 11/10/2023. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο digitaltraining04@insete.gr έχοντας ως θέμα «ΕΝΣΤΑΣΗ» και απευθύνονται προς την Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων όπως αυτή ορίστηκε δυνάμει της από 01/11/2022 Απόφασης του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ.

Ανάρτηση 11ου Προσωρινού Πίνακα Ωφελουμένων