Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073549και σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων που έχει συσταθεί σύμφωνα με την από 06/04/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από τις 12/06/2022 έως και τις 31/8/2022, προβαίνει στην Κατάρτιση και Ανάρτηση του 1ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων (όπως παρουσιάζεται κατωτέρω), ο οποίος περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:

  • Επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά και
  • Απορριφθέντες

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις κατά του παραπάνω Προσωρινού Πίνακα Μητρώου έως και την Τετάρτη 14/9/2022. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail στο digitaltraining04@insete.gr έχοντας ως θέμα «ΕΝΣΤΑΣΗ» και απευθύνονται προς την Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί με την από 06/04/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ.

Ανάρτηση 1ου Προσωρινού Πίνακα Ωφελουμένων 09.09.2022

apkofooter