Καταστατικό Σύστασης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας

Συστήνεται με το παρόν αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, που διέπεται από τα άρθρα 741 επ. Αστικού Κώδικα και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και η οποία θα φέρει την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΣΕΤΕ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η Εταιρία θα χρησιμοποιεί την ως άνω επωνυμία σε ακριβή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ήτοι «Institute of Greek Tourism Confederation » και τον διακριτικό της τίτλο με λατινικούς χαρακτήρες (INSETE).

1. Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Τα γραφεία της Εταιρίας μπορούν να μεταφερθούν εντός της ευρύτερης περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει με απόφαση  του Διοικητικού της Συμβουλίου Υποκαταστήματα ή γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η λειτουργία των Υποκαταστημάτων / γραφείων και η σχέση τους με την κεντρική διοίκηση της Εταιρίας θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό αυτής.

1. Βασική επιδίωξη και αποστολή της Εταιρίας είναι να συμβάλλει με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στην προώθηση των δημόσιων και ιδιωτικών πολιτικών ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ελληνικού Τουριστικού τομέα καθώς και κάθε άλλου τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό, σκοποί της Εταιρίας αποτελούν ιδίως:

(α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή της θέσης και της συμβολής του τουριστικού τομέα στην βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικότερα δε:

i. Η προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την ανάδειξη των στρατηγικών πλεονεκτημάτων του τουρισμού στην Ελλάδα, ιδίως σε σχέση με την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

ii. Η προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε κάθε πεδίο που σχετίζεται γενικά με την τουριστική πολιτική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίως με την Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό.

iii. Η επεξεργασία και προώθηση στρατηγικών θέσεων και προτάσεων των εταίρων της στο πεδίο της ανάπτυξης, της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού του τομέα του Τουρισμού με έμφαση στην προώθηση συντονισμένων και στοχευμένων παρεμβάσεων στο πλαίσιο ανοικτών διαβουλεύσεων για την διαμόρφωση ή αναθεώρηση σχετικών εθνικών ή ευρωπαϊκών θεσμικών πλαισίων, πολιτικών και χρηματοδοτικών μηχανισμών.

iv. Η ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, δικτύων έρευνας και συμπράξεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε θέματα επιστημονικής υποστήριξης, αφενός, των δημόσιων φορέων με αρμοδιότητες στον τομέα του Τουρισμού, αφετέρου, των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα καθώς επίσης και στους άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένους με αυτόν τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

(β) Η στήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας (συμβατικής και κοινωνικής) στον τομέα του Τουρισμού καθώς και σε κάθε άλλο τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν, ειδικότερα δε:

i. Η προώθηση της έρευνας σε σχέση με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση μηχανισμών (ολοκληρωμένων «οικοσυστημάτων» ή και επιμέρους στοχευμένων παρεμβάσεων) για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στους τομείς που συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρίας.

ii. Η συστηματική παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, πληροφόρησης, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στους τομείς που συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρίας, ιδίως μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων μηχανισμών υποστήριξης είτε αυτόνομα είτε σε σύμπραξη με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

iii. Η ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, δικτύων έρευνας και συμπράξεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε θέματα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στους τομείς που συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρίας.

(γ) Ενίσχυση των μηχανισμών και των πολιτικών ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων του τομέα του Τουρισμού και κάθε άλλου τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν, ειδικότερα δε:

i. Η ενίσχυση και αναβάθμιση, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, του προφίλ των επιχειρήσεων, των εργαζόμενων και των επαγγελματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού και σε τομείς άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένους με αυτόν

ii. Η επεξεργασία και προώθηση στρατηγικών θέσεων και προτάσεων των εταίρων της για θέματα κοινού ενδιαφέροντος με έμφαση στην προώθηση συντονισμένων και στοχευμένων παρεμβάσεων στο πλαίσιο ανοικτών διαβουλεύσεων για την διαμόρφωση ή αναθεώρηση εθνικών ή ευρωπαϊκών θεσμικών πλαισίων, πολιτικών και χρηματοδοτικών μηχανισμών σε πεδία που συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρίας

iii. Η προώθηση της έρευνας στα πεδία ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον τομέα του Τουρισμού και στους άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένους με αυτόν τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας

iv. Η ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, δικτύων έρευνας, επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης, μαθητείας και απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού αλλά και συμπράξεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον τομέα του Τουρισμού και στους άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένους με αυτόν τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας

v. Η συστηματική παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, πληροφόρησης, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στους εταίρους της και σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον τομέα του Τουρισμού, καθώς και σε άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένους με αυτόν τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας

vi. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε άτομα που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε επαγγέλματα του Τουριστικού τομέα και σε επαγγελματικές δραστηριότητες άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με αυτόν

vii. Η ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων για τον τομέα του τουρισμού

viii. Η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματικών ειδικοτήτων του τομέα του Τουρισμού κατά την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής πολιτείας σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα, όπως αυτά εκάστοτε θα ισχύουν

ix. Η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματικών ειδικοτήτων τομέων άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με τον τομέα του Τουρισμού κατά την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα

x. Η προώθηση και αξιοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο πεδίο του Τουρισμού

xi. Η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης των στελεχών (αιρετών και υπηρεσιακών) Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ (Δήμοι) και Β’ (Περιφέρειες) Βαθμού σε θέματα προβολής, προώθησης και ενίσχυσης του Τουρισμού ως βασικού μοχλού βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

(δ) Η παροχή πάσης φύσεως επιστημονικής, τεχνικής και άλλης υποστήριξης προς τον ΣΕΤΕ για κάθε θέμα που αφορά τα αντικείμενα και τα πεδία δραστηριότητάς του και συμβάλλει στην ευόδωση των σκοπών του.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, η Εταιρία μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις και να χρησιμοποιεί όλα τα προσήκοντα μέσα και ιδίως:

i. Σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων μελέτης και έρευνας στα πεδία που σχετίζονται με τον σκοπό και το έργο της

ii. Σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, ενεργειών και παροχής υπηρεσιών επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με τον σκοπό και το έργο της

iii. Δημιουργία δικτύων συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Οργανισμούς της Ελλάδος και του εξωτερικού καθώς και με διακεκριμένους εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες με εξειδίκευση στα πεδία που σχετίζονται με τον σκοπό και το έργο της Εταιρίας.

iv. Δημιουργία δικτύων συνεργασίας με Επιμελητήρια, Ινστιτούτα και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων της Ελλάδος και του εξωτερικού.

v. Δημιουργία δικτύων συνεργασίας με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών για την προώθηση πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων τους που συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρίας.

vi. Απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας από τα αρμόδια όργανα της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης για την αξιοποίηση πόρων των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλλουν στην ενίσχυση των σκοπών της Εταιρίας.

vii. Υλοποίηση δράσεων της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών που συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρίας.

viii. Δημιουργία και ενημέρωση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και στατιστικών στοιχείων για θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρίας.

ix. Δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης για θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρίας.

x. Έκδοση εντύπων, μελετών, βιβλίων και υλικού τεκμηρίωσης που σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρίας.

xi. Σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης (ημερίδες, συνέδρια, εκστρατείες πληροφόρησης, ενημερωτικά δελτία).

xii. Προκήρυξη διαγωνισμών με στόχο την ανάδειξη και βράβευση μελετών και ερευνών στα πεδία που σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρίας.

xiii. Προκήρυξη διαγωνισμών με στόχο την ανάδειξη και βράβευση καλών πρακτικών επιχειρηματικότητας στα πεδία που σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρίας

xiv. Ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, ιδίως στον τομέα του Τουρισμού ή σε τομείς άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένους αυτόν

xv. Ίδρυση νέων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρίας

xvi. Εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού και σε τομείς άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένους με αυτόν

xvii. Εκπόνηση σχεδίων για την διαμόρφωση ή επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων για ειδικότητες του τομέα του Τουρισμού και τομέων άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με αυτόν.

xviii. Σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού επαγγελματικών ειδικοτήτων του τομέα του Τουρισμού και τομέων άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με αυτόν.

xix. Σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επαγγελματικών ειδικοτήτων του τομέα του Τουρισμού και τομέων άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με αυτόν.

xx. Σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων άτυπης μάθησης επαγγελματικών ειδικοτήτων του τομέα του Τουρισμού και τομέων άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με αυτόν.

xxi. Σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων μαθητείας και πρακτικής άσκησης επαγγελματικών ειδικοτήτων του τομέα του Τουρισμού και τομέων άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με αυτόν.

xxii. Εκπόνηση και αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες της επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης επαγγελματικών ειδικοτήτων του τομέα του Τουρισμού και τομέων άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με αυτόν.

xxiii. Τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης επαγγελματικών ειδικοτήτων του τομέα του Τουρισμού και τομέων άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με αυτόν σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό των οικείων ειδικοτήτων.

xxiv. Τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης επαγγελματικών ειδικοτήτων του τομέα του Τουρισμού και τομέων άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με αυτόν σε πιστοποιημένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης.

xxv. Δημιουργία και συμμετοχή σε δίκτυα και συμπράξεις τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και υπερεθνικού χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

xxvi. Ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (κοινωνικής ή συμβατικής) για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων στον τομέα του Τουρισμού και σε τομείς άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένους με αυτόν.

xxvii. Δημιουργία συμπράξεων με οιασδήποτε μορφής φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή με φυσικά πρόσωπα.

xxviii. Ανάθεση υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται εικοσαετής (20), ήτοι από την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στα οικεία βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών έως την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2033. Εάν η Εταιρία συνεχίσει τις εργασίες της και μετά την ως άνω ημερομηνία, θεωρείται ότι παρατάθηκε για αόριστο χρόνο.

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρίας και με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών, και αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Οικονομικές εισφορές των εταίρων

1. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, οι εταίροι συμφώνησαν να καταβάλλουν εισφορές σε χρήμα προκειμένου να σχηματισθεί το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρίας συνολικού ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ΕΥΡΩ και συγκεκριμένα ο καθένας από αυτούς εισέφερε ως ακολούθως:

Ο Σ.Ε.Τ.Ε. εισέφερε το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το  80% του συνόλου των εισφορών

Η Π.Ο.Ξ. εισέφερε το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το 10% του συνόλου των εισφορών.

Ο ΗΑΤΤΑ εισέφερε το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το  5 % του συνόλου των εισφορών.

Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (ΣΕΕΔΔΕ) εισέφερε το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ΕΥΡΩ, δηλαδή κατέβαλε το 5% του συνόλου των εισφορών.

Με βάση τη συγκεκριμένη κατανομή, η εταιρική μερίδα του Σ.Ε.Τ.Ε. αντιστοιχεί στο 80%, η εταιρική μερίδα της Π.Ο.Ξ. αντιστοιχεί στο 10% και οι εταιρικές μερίδες των άλλων δύο εταίρων ΗΑΤΤΑ και Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (ΣΕΕΔΔΕ) αντιστοιχούν στο 5% έκαστη.

2. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών, μπορεί να αποφασίζεται η επιβολή έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς στους εταίρους για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της Εταιρίας.

1. Εκτός των εισφορών των εταίρων (αρχικών και ενδεχόμενων έκτακτων συμπληρωματικών), οι οικονομικοί πόροι της Εταιρίας θα προέρχονται από:

α) Χορηγίες, δωρεές (κινητών ή ακινήτων), κληρονομιές και κληροδοσίες ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών προσώπων, με τήρηση του δικαιώματος της απογραφής.

β) Χορηγίες, δωρεές (κινητών ή ακινήτων), επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις νομικών προσώπων του δημοσίου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

γ) Έσοδα από δράσεις δημοσιότητας και άλλες εκδηλώσεις.

δ) Έσοδα από την υλοποίηση δράσεων με χρηματοδότηση νομικών προσώπων του δημοσίου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα αλλά και φυσικών προσώπων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

ε) Έσοδα από την υλοποίηση ερευνητικών, συμβουλευτικών, κοινωνικών και επιμορφωτικών δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

στ) Έσοδα από δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

ζ) Έσοδα από περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η Εταιρία εξαιτίας της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της.

η) Έσοδα από το Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΛΕΚΠ) που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), κατά το ύψος εκείνο που αναλογεί στο ΙΝΣΕΤΕ σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον καθεστώς.

θ) Κάθε άλλη εισφορά μελών ή τρίτων που συμβάλλει στην ορθολογική εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της Εταιρίας καθώς και, γενικά, κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

1. Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και τα ρευστά διαθέσιμά της αποτελούν αντικείμενο συνετής και χρηστής διαχείρισης από τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας στο πλαίσιο προώθησης των δραστηριοτήτων της για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών της.

2. Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας εκτός των καταστατικών της σκοπών.

Η Σφραγίδα της Εταιρίας είναι σχήματος παραλληλόγραμμου, με τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΣΕΤΕ» και περιλαμβάνει την καταστατική επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τα υπόλοιπα στοιχεία (Α.Φ.Μ., διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ.), όπως αυτά θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

1. Οι  εταίροι, που συμβάλλονται στο παρόν και το υπογράφουν, απαρτίζουν την Εταιρία και μετέχουν ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους.

2. Κάθε εταίρος έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των συμφερόντων της Εταιρίας. Οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους ή ξένο λογαριασμό πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της Εταιρίας, πέραν των όσων περιλαμβάνονται στους καταστατικούς τους σκοπούς.

3. Στην Εταιρεία μπορούν να εισέλθουν ως νέοι εταίροι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα του δημόσιου και ιδιωτικού (κερδοσκοπικού και μη) τομέα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται σε αυτήν.

4. Η είσοδος νέου εταίρου μπορεί να γίνει μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου και απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία συγκαλείται εκτάκτως μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Για τη λήψη απόφασης περί εισόδου νέου εταίρου απαιτείται αιτιολογημένη εισήγηση ενός τουλάχιστον εκ των υφιστάμενων εταίρων, εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών. Κατά την είσοδο νέου εταίρου, το ποσό της εγγραφής του (αρχική εισφορά) θα καθορίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η είσοδος νέου εταίρου γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

5. Ο αποκλεισμός εταίρου μπορεί να γίνει μόνο για σπουδαίο λόγο και μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία συγκαλείται εκτάκτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος. Για τη λήψη απόφασης περί αποκλεισμού εταίρου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών. Εταίρος που αποκλείεται αναλαμβάνει μόνο την αρχική του εισφορά, εφόσον αυτή δεν έχει αναλωθεί από ζημία της Εταιρίας ή δεν έχει συμψηφισθεί με ζημία που ο αποκλεισθείς προκάλεσε με υπαίτια συμπεριφορά του σε βάρος της Εταιρίας.

Σπουδαίοι λόγοι που θεωρούνται επαρκείς για τον αποκλεισμό εταίρου είναι ιδίως:

i. Η επίδειξη συμπεριφοράς που δεν συνάδει με τους σκοπούς της Εταιρίας

ii. Η επίδειξη συμπεριφοράς που είναι αντίθετη με τις υποχρεώσεις του εταίρου ή οποιαδήποτε βαριά παράβαση των υποχρεώσεων που έχει το μέλος για την εκπλήρωση των κοινών στόχων

iii. Η επίδειξη κακής ή βλαπτικής συμπεριφοράς προς άλλα μέλη της Εταιρίας ή υπαλλήλους ή συνεργάτες αυτής

iv. Ειδικά για τους εκ των εταίρων που είναι μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε. (Π.Ο.Ξ. και ΗΑΤΤΑ), η αποχώρησή τους (οικειοθελής ή λόγω διαγραφής) από τον Σ.Ε.Τ.Ε. με βάση τις διατάξεις του καταστατικού του Σ.Ε.Τ.Ε.

6. Οποιοσδήποτε εταίρος μπορεί να ζητήσει την έξοδό του από την Εταιρία, υποχρεούμενος όμως να την ειδοποιήσει εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την αποχώρηση, άλλως ο απροειδοποίητα αποχωρών υποχρεώνεται σε επανόρθωση της τυχόν ζημίας που θα προκύψει από την μη έγκαιρη προειδοποίηση. Εξερχόμενος εταίρος αναλαμβάνει μόνο την αρχική του εισφορά, εφόσον αυτή δεν έχει αναλωθεί από ζημία της Εταιρίας.

7. Ο θάνατος, η λύση, η πτώχευση, η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση και ο αποκλεισμός εταίρου δεν επιφέρουν την λύση της εταιρίας αλλά την έξοδο αυτού από την Εταιρία. Στην περίπτωση εξόδου οποιουδήποτε μέλους της Εταιρίας, ακόμη και εάν χωρήσει καταγγελία εκ μέρους του, η Εταιρία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.

8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας και ιδιότητας οποιουδήποτε εταίρου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών.

1. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι:

(α) Η Συνέλευση των Εταίρων.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Όργανο συμβουλευτικής υποστήριξης της Εταιρίας είναι η Επιστημονική Επιτροπή που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

1. Η Συνέλευση  των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρίας και μετέχουν σε αυτή όλα τα μέλη της Εταιρίας. Στην περίπτωση των μελών της Εταιρίας που είναι νομικά πρόσωπα, αυτά μετέχουν στη Συνέλευση των Εταίρων δια των νόμιμων εκπροσώπων τους ή των αναπληρωτών τους, όπως ορίζονται στο οικείο καταστατικό του κάθε νομικού προσώπου – εταίρου. Η Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α) τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης και καταστατικού

β) λύση της Εταιρίας

γ) καθορισμός του γενικού πλαισίου λειτουργίας της Εταιρίας και των δραστηριοτήτων της

δ) διορισμός και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ε) έγκριση του ισολογισμού της Εταιρίας καθώς και έγκριση των εκθέσεων πεπραγμένων της

στ) εποπτεία των πράξεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της λογοδοσίας αυτού

ζ) απόφαση για την είσοδο νέων μελών και τον καθορισμό της αρχικής εισφοράς τους

η) αποκλεισμό μέλους της Εταιρίας

θ) επίλυση κάθε διαφωνίας των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων του καταστατικού, ιδίως αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους

ι) κάθε άλλο θέμα για το οποίο ορίζεται ως αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

2. Η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ως εξής:

(α) τακτικά μία φορά το χρόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

(β) εκτάκτως με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είτε μετά από σχετική έγγραφη και αιτιολογημένη αίτηση εταίρων που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3. Η πρόσκληση σε Συνέλευση κοινοποιείται εγγράφως (μέσω συμβατικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στους εταίρους τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την σύγκληση της και αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα και την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης. Δεν απαιτείται πρόσκληση στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Η ημερήσια διάταξη μπορεί να περιλαμβάνει και κάθε άλλη πρόταση οποιουδήποτε μέλους της Εταιρίας που αναγράφεται ύστερα από προηγούμενη επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία της συνέλευσης. Η ημερήσια διάταξη υποβάλλεται στα μέλη της Συνέλευσης και εγκρίνεται από αυτά στην αρχή κάθε συνεδρίασης.

4. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον ποσοστό 51% των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών. Εάν κατά την πρώτη σύγκληση δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που αποστέλλεται στους εταίρους τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες. Δεν απαιτείται όμως νέα πρόσκληση, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνέλευσης. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και εάν παρίστανται.

5. Κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης της Συνέλευσης των εταίρων, τα μέλη εκλέγουν εξ αυτών τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει την συνεδρίαση και φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών από τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Ο Γραμματέας αντίστοιχα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της Συνέλευσης.

6. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία  του μισού και πλέον των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό. Ειδικότερα, κάθε εκατοστιαία μονάδα συμμετοχής στο συνολικό ποσό των εταιρικών εισφορών ισοδυναμεί με μία ψήφο. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών.

7. Κατ’ εξαίρεση, για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λύση της Εταιρίας προ του συμφωνημένου χρόνου, την επιβολή έκτακτων εισφορών, την είσοδο ή τον αποκλεισμό εταίρου καθώς και την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών.

8. Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργία της Εταιρίας θα καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρίας», ο οποίος θα εγκριθεί από την Συνέλευση των εταίρων.

9. Η Συνέλευση των εταίρων δικαιούται να διορίσει ειδικό ελεγκτή, ο οποίος υποβάλλει σε έλεγχο και συντάσσει σχετικές εκθέσεις για επιμέρους θέματα της εταιρικής διαχείρισης.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων. Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί στην Συνέλευση των εταίρων.

Ειδικότερα και ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) διοικεί και εποπτεύει την λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εταιρίας και χαράσσει την στρατηγική της,

(β) εκπροσωπεί, δια του Προέδρου του, την Εταιρία έναντι παντός τρίτου και οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής, Δικαστικής ή Προξενικής και ενώπιον οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας Δικαστηρίου και δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής με όλες τις ιδιότητες των διαδίκων

(γ) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού και λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για την εκτέλεση των αποφάσεών της,

(δ) συντάσσει τον ισολογισμό της Εταιρίας, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση των εταίρων στο τέλος κάθε οικονομικού έτους και τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία,

(ε) συντάσσει και υποβάλλει κάθε χρόνο προς έγκριση στη Συνέλευση των εταίρων οικονομικό και διοικητικό απολογισμό, τον προϋπολογισμό καθώς επίσης και Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης,

(στ) συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση των εταίρων τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας και τις εκάστοτε αναγκαίες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις αυτού,

(ζ) διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία (περιουσιακά στοιχεία και ρευστά αποθεματικά) της Εταιρίας, προβαίνει σε αγορά οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό της Εταιρίας, καθορίζοντας τη χρήση τους για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της και αποφασίζει για την αποδοχή από την Εταιρία επιχορηγήσεων, δωρεών και κάθε είδους οικονομικής ενίσχυσης που προέρχεται από οποιονδήποτε τρίτο,

(η) διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους της Εταιρίας για την επιδίωξη ή υπεράσπιση δικαστικώς ή εξωδίκως των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και απαιτήσεων της Εταιρίας,

(θ) καταρτίζει κάθε σύμβαση της Εταιρίας με το Δημόσιο, τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο του δημοσίου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα καθώς και με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο,

(ι) αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε πάσης φύσεως Ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα που συμβάλλουν στην ευόδωση των σκοπών της,

(ια) αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή διεθνή δίκτυα φορέων που δραστηριοποιούνται στα πεδία που συνδέονται με τους σκοπούς της,

(ιβ) καταρτίζει συμβάσεις έργου, συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών και συμβάσεις εργασίας (ορισμένου και αορίστου χρόνου) με στελέχη, συνεργάτες ή ανταποκριτές της Εταιρίας και καθορίζει τους όρους των συμβάσεων (ιδίως σε σχέση με την διάρκεια των συμβάσεων, τα καθήκοντα, τις αποδοχές και την συμμετοχή των συνεργατών στις δραστηριότητες της Εταιρίας) με βάση την κείμενη νομοθεσία και γνώμονα την προαγωγή των καταστατικών σκοπών της Εταιρίας

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, εκτός αν άλλως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Μπορεί, ομοίως, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει σε Επιτροπές, που θα συγκροτηθούν σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, και σε οποιοδήποτε άλλο ή άλλα πρόσωπα κρίνει κατάλληλους, όσες από τις εξουσίες του θεωρήσει σκόπιμο, πλην της εξουσίας εκπροσώπησης της Εταιρίας, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη και απαρτίζεται: α) από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού (ΔΣ) του Σ.Ε.Τ.Ε., ως νόμιμο εκπρόσωπο του Σ.Ε.Τ.Ε. και β) οκτώ (8) έως δέκα (10) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΕΤΕ ή εκπροσώπους μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων και συγκροτούνται σε σώμα σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί όσο και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Τ.Ε., αρχόμενη από τη συγκρότηση του σε σώμα και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Συνέλευσης εταίρων. Η Συνέλευση των εταίρων ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μέσα στους πρώτους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εκλογής του Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Ε. Ωστόσο:

α) στην περίπτωση που Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Τ.Ε και ο τελευταίος παύσει να κατέχει το αξίωμα του Προέδρου του Σ.Ε.Τ.Ε. ή γενικά παύσει να εκπροσωπεί τον Σ.Ε.Τ.Ε. νόμιμα, το πρόσωπο αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στη θέση του ορίζεται ο νέος Πρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε, ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που αυτός θα προτείνει, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου.

β) στην περίπτωση των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου, εάν οποιοδήποτε από αυτά παύσει να κατέχει το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. του ΣΕΤΕ, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από την θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (και από κάθε σχετικό με την θέση αξίωμα) και αντικαθίσταται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

5. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτείται ή με οποιοδήποτε τρόπο εκλείπει, αντικαθίσταται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Επίσης, με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων είναι δυνατόν να ανακληθούν μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο για σπουδαίο λόγο, οπότε και πρέπει να γίνει η αντικατάσταση του/τους με νέο/α μέλος/η κατά τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται για πρώτη φορά σε σώμα αμέσως και το αργότερο την επομένη του διορισμού του, ορίζοντας ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Τ.Ε ή το προτεινόμενο από αυτόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εκλέγοντας, μεταξύ των μελών του, έως τρεις Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα και τον Ταμία αυτού. Το Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά ανά τρίμηνο και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον τέσσερα μέλη του. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 50% των μελών του πλέον ενός (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία,τότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών και θεωρείται έγκυρη, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Επιστημονικός Διευθυντής, ο Γενικός Διευθυντής, ο Διοικητικός Διευθυντής και ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Εταιρίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αποφασίζει να προσκαλέσει το σώμα.»

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως ή απορρίψεως οποιουδήποτε θέματος τίθεται προς συζήτηση, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών. Αντίγραφά τους μπορεί να εκδίδει μόνον ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. H λήψη των αποφάσεων  του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη του, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας», που υποβάλλεται προς έγκριση στη Συνέλευση των εταίρων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από τον Πρόεδρο, έναν έως τρεις Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερα έως επτά Μέλη. Η κατανομή των αξιωμάτων γίνεται με απόφαση του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στην πρώτη του συνεδρίαση.

2. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Επιβλέπει την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας και την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συνέλευσης των Εταίρων.

(β) Λογοδοτεί στη Συνέλευση των εταίρων για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, παρουσιάζει σε αυτήν τα αποτελέσματα των εργασιών της Εταιρίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται την έγκριση προγραμματισμού, ενεργειών και αποφάσεων που απαιτούν έγκριση.

(γ) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, διευθύνει τη συζήτηση σ’ αυτές και ενημερώνει τα μέλη του Συμβουλίου για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας εγγράφως ή προφορικά.

(δ) Εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της έναντι οποιουδήποτε τρίτου και δεσμεύει την Εταιρία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενώ εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής ή δικαστηρίου και τραπεζών ημεδαπής ή αλλοδαπής και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της Εταιρίας και το έργο εκπροσώπησής της.

(ε) Ενεργεί καταθέσεις χρηματικών ποσών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας σε οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό Τράπεζα, αναλαμβάνει από τις εν λόγω Τράπεζες οποιοδήποτε χρηματικό ποσό στο όνομα της Εταιρίας καθώς επίσης εισπράττει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας κάθε απαίτησή της από οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

(στ) Υπογράφει μόνος του ή από κοινού με τον Ταμία  τις εντολές πληρωμής. .

(ζ) Εισηγείται στην Συνέλευση των εταίρων για την είσοδο νέων μελών στην Εταιρία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος

3. Οι Αντιπρόεδροι θα έχουν τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες:

(α) Αναπληρώνουν κατά σειρά αρχαιότητας τον Πρόεδρο κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, όταν ο Πρόεδρος αποδεδειγμένα αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, παραιτηθεί ή ανακληθεί και μέχρι την αντικατάστασή του.

(β)  Αναπληρώνουν κατά σειρά αρχαιότητας τον Πρόεδρο εκπροσωπώντας την Εταιρία, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, όταν ο Πρόεδρος αποδεδειγμένα αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, παραιτηθεί ή ανακληθεί και μέχρι την αντικατάστασή του.

(γ) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται με απόφαση του Συμβουλίου ή / και με εξουσιοδότηση του Προέδρου του.

4. Ο Γραμματέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη των πρακτικών της Συνέλευσης των Εταίρων και του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για την φύλαξη της σφραγίδας της Εταιρίας.

(β) Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Εταιρίας καθώς και την επιμέλεια της  βιβλιοθήκης και την διαφύλαξη των βάσεων δεδομένων της Εταιρίας.

(γ) Είναι υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις της Εταιρίας και ιδίως για θέματα Τύπου και Μ.Μ.Ε.

(δ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση του Συμβουλίου ή / και με εξουσιοδότηση του Προέδρου του.

5. Ο Ταμίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της συνολικής οικονομικής διαχείρισης της Εταιρίας, τηρώντας με επιμέλεια τα οικεία βιβλία.

(β) Δύναται να υπογράφει από κοινού με τον Πρόεδρο του ΔΣ τις εντολές πληρωμής.

(γ) Συντάσσει και εισηγείται εντός τριμήνου από της λήξης του αντίστοιχου οικονομικού έτους τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό της Εταιρίας.

(δ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση του Συμβουλίου ή / και με εξουσιοδότηση του Προέδρου του.

6. Τα Μέλη έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

(β) Ασκούν όποιες άλλες αρμοδιότητες τους ανατεθούν με απόφαση του Συμβουλίου ή / και με εξουσιοδότηση του Προέδρου του προς την κατεύθυνση της επιτυχέστερης πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρίας.

7. Η Εταιρία δύναται να προσλάβει εξειδικευμένο στέλεχος με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή, ο οποίος θα μπορεί συγχρόνως να είναι και Γενικός Διευθυντής του ΣΕΤΕ και ο οποίος θα τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι αρμοδιότητές του και η έκταση της εξουσίας του.

8. Η Εταιρία δύναται να προσλάβει εξειδικευμένο στέλεχος με την ιδιότητα του Διοικητικού Διευθυντή. Στις αρμοδιότητές του εντάσσονται ενδεικτικά ο συντονισμός και η λειτουργία των  διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η διαχείριση των εσόδων από το Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) ή οποιοδήποτε άλλο συναφές προς αυτό ζήτημα.  Ο καθορισμός των ειδικότερων αρμοδιοτήτων του και της έκτασης της εξουσίας του, θα πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδιοι για την εποπτεία του Διοικητικού Διευθυντή ως προς τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους αντίστοιχα.

9. Οι ιδιότητες του Επιστημονικού Διευθυντή, του Γενικού Διευθυντή και του Διοικητικού Διευθυντή είναι δυνατόν να συντρέχουν σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας,  είτε κατά μόνας είτε από κοινού με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Επιστημονικό Διευθυντή, στον Γενικό Διευθυντή και στον Διοικητικό Διευθυντή, ανεξάρτητα από την ιδιότητα των τελευταίων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, κατ’ εξαίρεση της πρόβλεψης του αρθ. 13 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

1. Η Επιστημονική Επιτροπή, που δύναται να συσταθεί από την Εταιρία, θα αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη, τα οποία  θα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του.

2. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους ή / και μέλη Διδακτικού Προσωπικού ελληνικών ή αλλοδαπών Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στα επιστημονικά πεδία που συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρίας.

3. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής προσφέρουν τις συμβουλευτικές τους υπηρεσίες με τους όρους που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, λειτουργώντας ανεξάρτητα από τα όργανα διοίκησης της Εταιρίας. Επιλέγουν με ομόφωνη απόφαση τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος συντονίζει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών.

4. Η Επιστημονική Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5. Η Επιστημονική Επιτροπή εκπονεί εκθέσεις στρατηγικής για την προώθηση των σκοπών της Εταιρίας και εισηγείται την οργάνωση σχετικών δράσεων δημοσιότητας και την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων έρευνας και μελέτης.

Για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της και με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ή όποιου άλλου εξουσιοδοτημένου προς τούτο Οργάνου, η Εταιρία μπορεί:
– να προσλαμβάνει με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών τον Επιστημονικό Διευθυντή, τον Γενικό Διευθυντή και τον Διοικητικό Διευθυντή της Εταιρίας,
– να προσλαμβάνει και να απασχολεί προσωπικό με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου,
– να προσλαμβάνει νομικούς συμβούλους,
– να συνάπτει με τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα συμβάσεις έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών,
– να αναθέτει υπεργολαβικά σε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα την εκπόνηση τμημάτων των εργασιών της,
– να δημιουργεί μόνιμες ή ad hoc ομάδες εργασίας με ή χωρίς αμοιβή,
– να δημιουργεί επιτροπές από μέλη ή και μη μέλη της.

 Η Εταιρία τηρεί στα γραφεία της τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:

i. Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Συνέλευσης Εταίρων

ii. Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

iii. Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιστημονικής Επιτροπής, εφόσον αυτή συσταθεί

iv. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή)

Τα βιβλία της εταιρίας είναι δυνατόν να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

1. Η εταιρική χρήση είναι ετήσια, αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημερομηνία ίδρυσης της Εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

3. Στο τέλος κάθε χρήσης συντάσσεται οικονομικός ισολογισμός – απολογισμός της προηγούμενης και προϋπολογισμός της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, οι οποίοι εγκρίνονται το αργότερο εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους από τη Συνέλευση των Εταίρων.

1. Η Εταιρία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και ως εκ τούτου οι πόροι και τα πάσης φύσεως έσοδά της θα διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη των σκοπών της, ενώ καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της αλλά και μετά την λύση της δεν λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε διανομή κερδών προς τα μέλη της. Τόσο τα αποθεματικά όσο και τυχόν λειτουργικό πλεόνασμα χρήσης της Εταιρίας θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών της και ειδικότερα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της, για την επένδυση σε αναβάθμιση των υποδομών και επέκταση των δραστηριοτήτων της καθώς και για απόσβεση τυχόν σωρευτικού ελλείμματος προηγούμενων χρήσεων.

2. Η Εταιρία ευθύνεται ως μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο με το κεφάλαιο και την περιουσία της για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του δημοσίου ή και τρίτων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.

3. Η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του δημοσίου ή  και τρίτων βαρύνει όλους τους εταίρους αποκλειστικά και μόνο κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός (ΑΚ 759).

1. Η Εταιρία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός εάν η αυτή παραταθεί κατά τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των εταίρων που συγκεντρώνουν τα δύο τρίτα (2/3) των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών.

γ) Εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 766-771 Αστικού Κώδικα.

δ) Εάν ο σκοπός της πραγματοποιήθηκε ή έγινε ανέφικτος.

2. Απαγορεύεται η καταγγελία από οποιονδήποτε εταίρο, άνευ σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση δε τέτοιας καταγγελίας, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων και ο καταγγέλλων αποχωρεί αυτομάτως, μόλις συντελεσθούν νομίμως οι διατυπώσεις της καταγγελίας. Σε περίπτωση άκαιρης καταγγελίας άνευ σπουδαίου λόγου, ο καταγγέλλων εταίρος ενέχεται σε αποζημίωση των λοιπών εταίρων, δια την εξ αυτής πάσης φύσεως ζημία της Εταιρίας ή/και των λοιπών εταίρων.

3. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Εταιρίας ή την λήξη της διάρκειάς της, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση που συντελείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ενεργείται από τους εκκαθαριστές, όπως ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περαιώσουν την εκκαθάριση το ταχύτερο δυνατό, οι δε αποφάσεις τους θα λαμβάνονται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης κατά πλειοψηφία.

4. Η υπηρεσία των εκκαθαριστών θα είναι άμισθη, εκτός των πραγματικών δαπανών στις οποίες αυτοί θα υποβληθούν για την περαίωση του έργου τους. Οι εκκαθαριστές αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, προβαίνουν στην απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας, ακολούθως μεριμνούν για την είσπραξη των απαιτήσεών της και την πληρωμή των υποχρεώσεών της, φροντίζουν για την περαίωση των πάσης φύσεως εκκρεμοτήτων της, καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας των μισθωτών της Εταιρίας και των συνδεομένων με αυτήν ελευθέρων επαγγελματιών με αντίστοιχες συμβάσεις, πληρώνοντας τις σχετικές αποζημιώσεις. Εφόσον, μετά την εξόφληση των χρεών της Εταιρίας, απομένει υπόλοιπο, επιστρέφονται οι εισφορές στους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός εξ αυτών στην Εταιρία.

5. Η όποια περιουσία και τυχόν αποθεματικά υπάρχουν μετά από την εξόφληση τυχόν οφειλών ή υποχρεώσεων της Εταιρίας και την επιστροφή των εισφορών, δεν διανέμονται στους εταίρους αλλά περιέρχονται αυτούσια στον σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων» (ΣΕΤΕ) για την επίτευξη των σκοπών του ή σε άλλον αντίστοιχο μη κερδοσκοπικό φορέα που θα συστήσει ή θα υποδείξει ο ΣΕΤΕ.

1. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των καταβληθεισών εταιρικών εισφορών.

2. Κατ’ εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για τα ακόλουθα ζητήματα:

α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας

β) επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων, εκτός των έκτακτων συμπληρωματικών οικονομικών εισφορών.

γ) περιορισμός των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό.

δ) όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

3. Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της κείμενης νομοθεσίας. Πριν την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Επίσης, οποιαδήποτε διαφωνία ή αμφισβήτηση που μπορεί να προκύψει μεταξύ των εταίρων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρίας μέχρι και την αποπεράτωση του σταδίου της εκκαθάρισης, επιλύεται υποχρεωτικά από τα αρμόδια δικαστήρια κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Follow Us