ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΙΝΣΕΤΕ)

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού
1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των αρχών και η ρύθμιση
του πλαισίου των διαδικασιών δημοπράτησης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, που διενεργεί η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής καλούμενο ΙΝΣΕΤΕ) για την κάλυψη των αναγκών της καθώς και για λογαριασμό τρίτων φορέων του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Ο Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών ορίζει τις διαφορετικές περιπτώσεις προμηθειών και υπηρεσιών, καθορίζει τις αρμοδιότητες και περιγράφει τις διαδικασίες με τις οποίες πραγματοποιούνται οι προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών του ΙΝΣΕΤΕ.

3. Στον Κανονισμό σε αυτοτελές Κεφάλαιο περιλαμβάνονται και οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργου του ΙΝΣΕΤΕ με φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 2. Πεδίο Εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται αποκλειστικά και μόνο οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών που διενεργεί το ΙΝΣΕΤΕ, οι οποίες συνάπτονται από το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, όπως αυτές ορίζονται στις κείμενες διατάξεις (ενδεικτικά ν. 4412/2016, όπως ισχύει εκάστοτε), και τις οποίες συνάπτει το ΙΝΣΕΤΕ ως δικαιούχος έναρξης ή έναρξης και υλοποίησης πράξεων κατ’ άρθρο 1 του Ν. 4314/2014.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση σύναψης σύμβασης μεταξύ του ΙΝΣΕΤΕ και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως ενδεικτικά σύμβαση συνεργασίας, προμήθειας, υπηρεσιών, έργου, ή οιουδήποτε άλλου εν γένει αντικειμένου, οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και του ιδιωτικού δικαίου, εφαρμόζεται δε, η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό του ΙΝΣΕΤΕ.

3. Σε όλα τα αναφερόμενα στον παρόντα Κανονισμό ποσά και χρηματικά όρια δεν υπολογίζεται ο επ’ αυτών φόρος ή τέλος ή χαρτόσημο που βαρύνει την εκάστοτε ανατιθέμενη προμήθεια ή υπηρεσία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 3. Εφαρμοστέες Αρχές

1. Ο παρών Κανονισμός διέπεται από τις γενικές αρχές του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως δε από τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της εγγύησης του ελεύθερου ανταγωνισμού και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας τoυ δημόσιου συμφέρoντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, και της προστασίας ταυ περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

2. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται, χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους ενδιαφερομένους που αναλαμβάνουν την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης. Το ΙΝΣΕΤΕ και τα όργανά του δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε κανενός είδους διακρίσεις αναφορικά με τις σχετικές αναθέσεις ή τους διαγωνισμούς. Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων γίνεται με όρους ισότιμους, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επιλογή της άριστης προσφοράς για την εκπλήρωση των σκοπών του ΙΝΣΕΤΕ και να αποτρέπεται η οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

3. Το ΙΝΣΕΤΕ και όλοι οι συμβαλλόμενοι με αυτό αναγνωρίζουν, σε πνεύμα καλής πίστης, την ιδιαίτερη σημασία της επίτευξης των στόχων του και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενεργούν προς αυτό το σκοπό. Οι υπαγόμενοι στον παρόντα Κανονισμό αναγνωρίζουν την αρχή αυτή και δεσμεύονται να μην ασκούν καταχρηστικά τα δικαιώματά τους, κατά τρόπο που να παρεμποδίζει την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων.

Άρθρο 4. Ορισμοί
Στον Κανονισμό οι κατωτέρω αναφερόμενοι όροι έχουν την έννοια που προβλέπεται στο παρόν άρθρο:

 1. Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών είναι οι δημόσιες συμβάσεις, όπως αυτές
  αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4412/2016, όπως ισχύει.
 2. Συμβάσεις έργου με φυσικά πρόσωπα είναι οι συμβάσεις, που συνάπτει με φυσικά πρόσωπα το ΙΝΣΕΤΕ, κατά τη διάταξη του άρθρου 681 Α.Κ.
 3. Οικονομικός φορέας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών.
 4. Ανοικτός διαγωνισμός είναι ο διαγωνισμός, στο πλαίσιο του οποίου κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά.
 5. Κλειστός διαγωνισμός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει, μόνον, όμως, οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από το ΙΝΣΕΤΕ μπορούν να υποβάλλουν προσφορά.
 6. Ανάδοχος είναι ο οικονομικός φορέας, που επιλέγεται εκάστοτε από το ΙΝΣΕΤΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος και συνάπτει με αυτό σύμβαση προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
 7. Δημοσιότητα/ δημοσίευση είναι η δημόσια έγγραφη ανακοίνωση ενός διαγωνισμού ή μιας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
 8. Διακήρυξη είναι το σύνολο των εντύπων και δεσμευτικών εγγράφων του ΙΝΣΕΤΕ που περιλαμβάνουν αναλυτικά τις προδιαγραφές του διαγωνισμού για την ανάθεση συγκεκριμένης σύμβασης υπηρεσίας ή προμήθειας, ορίζοντας, επίσης, τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής της διαδικασίας, συμμετοχής στο διαγωνισμό, αξιολόγησης και σύναψης της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, η διακήρυξη ταυτίζεται με την πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 9. Αρμόδιο όργανο του ΙΝΣΕΤΕ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Δ.Σ ή άλλο
  εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο όργανο ή πρόσωπο, εφόσον του έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.

Κεφάλαιο Β – Διαδικασίες Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών

 

Άρθρο 5. Όργανα

 1. Η απόφαση για τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας ή της υπηρεσίας, τους όρους της διακήρυξης και πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς κάθε διαγωνισμού ή της πρόσκλησης για συμμετοχή και υποβολή προσφοράς για διαπραγμάτευση ή απ ευθείας ανάθεση, τα λοιπά τεύχη, καθώς και η απόφαση για την τελική ανάθεση της προμήθειας ή υπηρεσίας λαμβάνεται, ανάλογα με το ύψος της προϋπολογιζόμενης αξίας της προς ανάθεση προμήθειας ή υπηρεσίας, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΝΣΕΤΕ, είτε από τα εκάστοτε εξουσιοδοτημένα προς τούτο αρμόδια όργανα κατά τα παρακάτω.
 2. Σκοπός κάθε διαδικασίας ανάθεσης είναι η επιλογή και ανάδειξη του καταλληλότερου αναδόχου για την έγκαιρη, άρτια και την πλέον συμφέρουσα εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας ή προμήθειας. Η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης γίνεται, με την τήρηση των όρων του παρόντος Κανονισμού, του ν. 4412/2016 όπου αυτός δύναται να εφαρμοστεί, και την πλήρη διασφάλιση των διαδικασιών διαφάνειας.

 

Άρθρο 6. Απευθείας ανάθεση

 1. Το ΙΝΣΕΤΕ μπορεί να συνάπτει, με απευθείας ανάθεση, συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τρίτους, αξίας μέχρι ποσού 30.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.
 2. Πριν από τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων δύναται να δημοσιεύεται ανακοίνωση/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΙΝΣΕΤΕ, καθώς και σε στις εκάστοτε απαιτούμενες πλατφόρμες που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά ΚΗΜΔΗΣ κλπ) εφόσον απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και σύμφωνα με τις τυχόν οριζόμενες προθεσμίες του νόμου.
 3. Κάθε απόφαση αναγκαία για την απευθείας ανάθεση λαμβάνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής Δ.Σ.) του ΙΝΣΕΤΕ, ή από το αρμόδιο προς τούτο εξουσιοδοτημένο όργανο που υπογράφει και τις σχετικές συμβάσεις και εκδίδει τις σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 4. Η παραλαβή των αγαθών και των υπηρεσιών συμβάσεων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής η οποία έχει τρία μέλη, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ. Η Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους του ΙΝΣΕΤΕ ή τρίτους.

 

Άρθρο 7. Συνοπτικός Διαγωνισμός

 1. Από του ποσού μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση και μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ, το ΙΝΣΕΤΕ συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τρίτους με συνοπτική διαδικασία.
 2. Στον συνοπτικό διαγωνισμό δεν εφαρμόζονται οι κανόνες του ανοικτού διαγωνισμού.
 3. Ο διαγωνισμός διεξάγεται ύστερα από δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/16.
 4. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, το ΙΝΣΕΤΕ δημοσιεύει απλοποιημένη

Προκήρυξη. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά.

 1. Στον συνοπτικό διαγωνισμό το ΙΝΣΕΤΕ απαιτεί την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
 2. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών των υποψήφιων για την ανάθεση σύμβασης με συνοπτικό διαγωνισμό γίνεται από τριμελή Επιτροπή, που συγκροτεί το ΙΝΣΕΤΕ με απόφαση του Δ.Σ. του.

Η Επιτροπή εισηγείται την έγκριση των πρακτικών που συντάσσει κατά τη διαγωνιστική διαδικασία στο Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, το οποίο λαμβάνει κάθε απόφαση αναγκαία για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης, ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο, το οποίο λαμβάνει κάθε απόφαση αναγκαία για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

 1. Η παραλαβή των αγαθών και των υπηρεσιών συμβάσεων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής η οποία έχει τρία μέλη, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ.

Οι Επιτροπές των παραγράφων 6 και 7 συγκροτούνται από υπαλλήλους του ΙΝΣΕΤΕ ή τρίτους.

 1. Από 1.9.2021, ο συνοπτικός διαγωνισμίος καταργείται, δυνάμει του ν.4782/2021 που τροποποίησε τον ν.4412/2016.

 

Άρθρο 8. Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων

 1. Από του ποσού μέχρι του οποίου επιτρέπεται η ανάθεση με συνοπτικό διαγωνισμό και μέχρι του ποσού των 221.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ το ΙΝΣΕΤΕ συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τρίτους με ανοικτό (τακτικό) διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι από 1.9.2021 ο συνοπτικός διαγωνισμός καταργείται και παράλληλα από 1.9.2021 κάθε ανάθεση αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ θα διενεργείται υποχρεωτικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 2. Ο διαγωνισμός διεξάγεται με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 121 του ν. 4412/16, ύστερα από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και την ανάρτησή της στο διαδικτυακό χώρο του ΙΝΣΕΤΕ (www.insete.gr) και διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον τούτο απαιτείται.

3.Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξής του και του παρόντος Κανονισμού και συμπληρωματικά, για ό,τι δεν ρυθμίζεται από τα παραπάνω, με ανάλογη εφαρμογή του ν. 4412/2016, όπου αυτός δύναται να εφαρμοστεί.

 1. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών των υποψήφιων για την ανάθεση σύμβασης με ανοικτό τακτικό διαγωνισμό γίνεται από τριμελή Επιτροπή, που συγκροτεί το ΙΝΣΕΤΕ με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου από υπαλλήλους του ή τρίτους. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται την έγκριση των πρακτικών που συντάσσει κατά τη διαγωνιστική διαδικασία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΝΣΕΤΕ ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο, το οποίο λαμβάνει κάθε απόφαση αναγκαία για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Η παραλαβή των τυχόν επιμέρους παραδοτέων και του έργου γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΣΕΤΕ ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου και αποτελείται από υπαλλήλους του ΙΝΣΕΤΕ ή τρίτους

Άρθρο 9α. Διαγωνισμός άνω των ορίων

 1. Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού μεγαλύτερου των 221.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, του οποίου οι σχετικές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων εφαρμοζόνται αναλογικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, έως την υπογραφή της σύμβασης.
 2. Στην περίπτωση του διαγωνισμού άνω των ορίων, εφόσον αυτός διεξάγεται με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τοποθετείται χρονικά ύστερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη, της ημερομηνίας αποστολής της Δημοσίευσης της προκήρυξης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που γίνεται χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

3.Τα αποτελέσματα της διαδικασίας του διαγωνισμού αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός 48 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, που θα καταρτιστεί μεταξύ του ΙΝΣΕΤΕ και του Αναδόχου, εφόσον απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 1. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, εάν διενεργείται ανοικτός διαγωνισμός η διενέργεια αυτών και η αξιολόγηση των προσφορών των υποψήφιων για την ανάθεση της σύμβασης γίνεται από τριμελή Επιτροπή ΔιενέργειαςΔιαγωνισμού (ή που συγκροτεί το ΙΝΣΕΤΕ με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται για τα παραπάνω θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΝΣΕΤΕ ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο, το οποίο λαμβάνει κάθε απόφαση αναγκαία για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Η παραλαβή των τυχόν επιμέρους παραδοτέων και του έργου γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΣΕΤΕ ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου και αποτελείται από υπαλλήλους του ΙΝΣΕΤΕ ή τρίτους.

 

Άρθρο 9β – Ανάθεση με διαπραγμάτευση

Το  ΙΝΣΕΤΕ  δύναται να προβαίνει στη διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση  για τη σύναψη γενικά δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις του  άρ. 32 ν. 4412/2016, όπως αυτό μπορεί αναλογικά να εφαρμοστεί . Η διαδικασία αυτή διενεργείται  από την εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαπργμαέυσης όπως αυτή συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ ή άλλου προς τούτου εξουσιοοδοτημένου οργάνου.

 

Άρθρο 10. Αρμοδιότητα οργάνων

 1. Αποφάσεις για κάθε θέμα απ’ ευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
  λαμβάνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, ή άλλου εξουσιοδοτημένου προς τούτο οργάνου που υπογράφει και τις σχετικές συμβάσεις.

Κάθε άλλη απόφαση που αφορά στη διαδικασία κατάρτισης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και την κατάρτιση και εκτέλεση αυτών λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΝΣΕΤΕ ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.

 1. Η διενέργεια των διαγωνισμών, η αξιολόγηση των προσφορών των υποψήφιων για την ανάθεση σύμβασης γίνεται από Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται για τα παραπάνω θέματα στο Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο, το οποίο λαμβάνει κάθε απόφαση αναγκαία για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει τρία μέλη, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΣΕΤΕ ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου.
 2. Οι Επιτροπές της παραγράφου 2 και 4 συγκροτούνται από υπαλλήλους του ΙΝΣΕΤΕ ή
  τρίτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΣΕΤΕ ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου.
 3. Η παραλαβή των αγαθών και των υπηρεσιών συμβάσεων, που εμπίπτουν στις διατάξεις
  των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του παρόντος γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής η οποία έχει τρία μέλη, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
  ΙΝΣΕΤΕ ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου.

 

Κεφάλαιο Γ‘ – Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 11. Συμβάσεις έργου με φυσικά πρόσωπα

 1. Το ΙΝΣΕΤΕ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου με φυσικά πρόσωπα κατά τη διάταξη του άρθρου 681 ΑΚ.Σ και σε αυτές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ούτε εκείνες περί ασφαλίσεως στο ΙΚΑ.
 2. Αποφάσεις για κάθε θέμα, που συνδέεται με τη σύναψη και την εκτέλεση συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα λαμβάνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, ή από άλλο εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο, που υπογράφει και τις σχετικές συμβάσεις.
 3. Συμβάσεις έργου, που συνάπτονται με φυσικά πρόσωπα κατά τις διατάξεις του παρόντος στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων μπορεί να λήγουν ή να παρατείνονται μέχρι τη λήξη του συγχρηματοδοτούμενου έργου αλλά σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.
 4. Το ΙΝΣΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει οποτεδήποτε τη σύμβαση του παρόντος άρθρου με το φυσικό πρόσωπο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του και ανεξαρτήτως της εκ μέρους του παράβασης ή μη συμβατικών υποχρεώσεων ή της συνδρομής ή μη υπαιτιότητας αυτού. Στην περίπτωση αυτή, το φυσικό πρόσωπο, πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός εάν το αρμόδιο όργανο του ΙΝΣΕΤΕ αποφασίσει την καταβολή εύλογης αποζημίωσης.

 

Άρθρο 12. Ειδικές Διατάξεις

Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, που συνάπτονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων εφαρμόζονται κατά τα λοιπά α) οι διατάξεις του ν. 4314/2014, όπως εκάστοτε ισχύει και β) των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση των διατάξεων του παραπάνω νόμου με αντικείμενο τον προσδιορισμό των βασικών κανόνων του Συστήματος Διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

 

Άρθρο 13. Μητρώο Οικονομικών φορέων

Για  συμβάσεις προμηθειών ή/και υπηρεσιών των οποίων ο προϋπολογισμός είναι μικρότερος των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α το ΙΝΣΕΤΕ μπορεί να οργανώσει μητρώο οικονομικών φορέων/προμηθευτών και μπορεί να καλεί με σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών οικονομικούς φορείς που περιλαμβάνονται στο μητρώο. Η διαδικασία κατάρτισης του μητρώου, τα κριτήρια επιλογής των οικονομικών φορέων, η αναθεώρησή του κ.λπ. καθορίζονται από εσωτερικές ρυθμίσεις του ΙΝΣΕΤΕ, οι οποίες οφείλουν να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και της μη διάκρισής τους λόγω ιθαγένειας, καθώς και της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού.

 

Άρθρο 14. Συμφωνίες Πλαίσιο

Συμφωνία – Πλαίσιο είναι η συμφωνία μεταξύ του ΙΝΣΕΤΕ και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων των επί μέρους συμβάσεων, που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και κατά περίπτωση την ποσότητα. Η Συμφωνία – Πλαίσιο θεωρείται σύμβαση και εφαρμόζονται για τη σύναψή της οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Αναλόγως του συνολικού προϋπολογισμού της η Συμφωνία – Πλαίσιο καταρτίζεται μετά από διαγωνισμό κατά τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 ή με διαπραγματεύσεις και απ’ ευθείας ανάθεση.

 

Άρθρο 15. Γενικοί Όροι Διενέργειας Διαγωνισμών

Σε κάθε διαγωνισμό για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης κατά τα άρθρα 8 και 9 του παρόντος:

α. Το ΙΝΣΕΤΕ μεριμνά ώστε να μπορούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, χωρίς διακρίσεις και με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους έλληνες διαγωνιζομένους, εκτός των ανωτέρω οικονομικών φορέων και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς χώρας -μέρους διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την Ε.Ε. και των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις), καθώς και χωρών που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται από τη διακήρυξη.

β. Περαιτέρω όροι συμμετοχής καταρτίζονται και εξειδικεύονται από τη Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, το εκάστοτε ενδιαφερόμενο Τμήμα του ΙΝΣΕΤΕ για λογαριασμό του οποίου διενεργείται ο διαγωνισμός, ανάλογα με τη φύση και τη χρηματοδότηση του έργου, εγκρίνονται, κατόπιν εισηγήσεως, κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο του ΙΝΣΕΤΕ και αναφέρονται στη διακήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά σε συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των ορίων που θέτουν οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, οι όροι συνάδουν με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

γ. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του εξάλλου στον διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας του συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων της διακήρυξης στο σύνολο τους. Το ΙΝΣΕΤΕ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της δημοπρατούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας και, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, αναβάλλει ή επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες.

δ. Οι εκτελεστικές αποφάσεις του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ που εγκρίνουν τα πρακτικών των Επιτροπών στο πλαίσιο διαγωνισμών, με την πλήρη αιτιολογία τους, κοινοποιούνται στους υποψήφιους με αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ εφόσον ο διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά. Οι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν τα σχετικά στοιχεία και να μεριμνούν για τη λειτουργία των μέσων καθώς και να παρακολουθούν τις παραπάνω αναρτήσεις για την εμπρόθεσμη άσκηση και επιδίωξη των δικαιωμάτων και της έννομης προστασίας τους. Σε περίπτωση σφάλματος στα ανωτέρω δηλωθέντα από τον υποψήφιο στοιχεία, το οποίο πιθανόν να επιφέρει αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ ΙΝΣΕΤΕ και υποψήφιου, το ΙΝΣΕΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει. Σε περίπτωση διενέργειας του διαγωνισμού με ηλεκτρονική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες κείμενες διατάξεις.

ε. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συνιστάται με απόφαση του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ και απαρτίζεται από τρία (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους.

Η Επιτροπή Διενέργειας επιλαμβάνεται και εισηγείται επί κάθε θέματος που άπτεται του διενεργούμενου διαγωνισμού.

στ. Οι όροι της σύμβασης, που θα καταρτιστεί με τον ανάδοχο περιλαμβάνονται στα τεύχη της διακήρυξης. Διαπραγμάτευση των όρων της  σύμβασης που έχει προκηρυχθεί δεν επιτρέπεται.

 

Άρθρο 16. Εγγυήσεις

 1. Οι εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
 2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
 3. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό (εφόσον υπάρχει) και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
 4. Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται στην αλλοδαπή, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
 5. Το ΙΝΣΕΤΕ επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

 

Άρθρο 17. Καθορισμός Προϋπολογισμού

 1. Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να ανατεθεί γίνεται προεκτίμηση του προϋπολογισμού
  της και αναφέρεται ειδικότερα:

α. εάν ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, οπότε το ΙΝΣΕΤΕ δέχεται οικονομικές προσφορές οποιουδήποτε ύψους κατά την κρίση του υποψήφιου,

β. εάν ο προϋπολογισμός αποτελεί ανώτατο όριο, άνω του οποίου οι οικονομικές προσφορές κρίνονται ως ασύμφορες και

γ. εάν ο προϋπολογισμός αποτελεί συγχρόνως και την συμβατική αξία της προμήθειας ή υπηρεσίας, οπότε η επιλογή του αναδόχου βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνικά κριτήρια.

 1. Το οριστικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης καθορίζεται τελικά από την προσφορά του αναδόχου, με εξαίρεση την περίπτωση (γ) της προηγούμενης παραγράφου, όπου ο προϋπολογισμός είναι προκαθορισμένος.
 2. Η επιλογή της μεθόδου εκτίμησης του προϋπολογισμού και της αξίας της αντίστοιχης σύμβασης γίνεται κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η μη εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων λόγω της κατάτμησης του αντικειμένου της σύμβασης.

 

Άρθρο 18. ΚατακύρωσηΜαταίωσηΕπανάληψη Διαγωνισμού

 1. Μετά το πέρας της αξιολόγησης των προσφορών των συμμετεχόντων, κατά τα οριζόμενα στην διακήρυξη του διαγωνισμού, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται στο ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, ή στο εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο, τον ανάδοχο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κατανομή της προμήθειας/υπηρεσίας μεταξύ των ισοδύναμων ή ισότιμων οικονομικών φορέων.
 2. Ματαίωση του διαγωνισμού μπορεί να επέλθει με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΙΝΣΕΤΕ και ενδεικτικά εφ’ όσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες αιτίες:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης, ήβ) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. Επίσης, ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του ΙΝΣΕΤΕ μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου (ήτοι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού) στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον το ΙΝΣΕΤΕ για το οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016 ,στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Σε περίπτωση ακυρώσεως διαγωνισμού οι συμμετέχοντες σ αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιονδήποτε λόγο.

 1. Το ΙΝΣΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα επανάληψης του Διαγωνισμού, με τροποποίηση ή μη των όρων του ενδεικτικά για τις ακόλουθες αιτίες:

α. ο διαγωνισμός διεξήχθη παράτυπα και από την παρατυπία επηρεάζονται τα αποτελέσματα αυτού,

β. το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι μη ικανοποιητικό,

γ. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής,

δ. μεταβλήθηκαν οι αντίστοιχες ανάγκες του ΙΝΣΕΤΕ

 1. Οι αποφάσεις για κατακύρωση ή ματαίωση ή επανάληψη του διαγωνισμού πρέπει να είναι αιτιολογημένες.

Άρθρο 19. Αναγγελία Ανάθεσης

  1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προηγείται της ανάθεσης ο ανάδοχος καλείται να υπογράψει τη σύμβαση, οι όροι της οποίας προσαρτώνται στα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού. Διαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης που έχει προκηρυχθεί δεν επιτρέπεται. Η εν λόγω αναγγελία στον ανάδοχο, δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με σχετική αποστολή αυτής στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε ο ανάδοχος κατά την υποβολή της προσφοράς του.
  2. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια ή υπηρεσία υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε ορισμένη προθεσμία από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
  3. Εάν ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΝΣΕΤΕ, το οποίο μπορεί να καλέσει ως ανάδοχο τον αμέσως επόμενο στη σειρά αξιολόγησης ή να ματαιώσει τον διαγωνισμό.

Κεφάλαιο Δ – Εκτέλεση Σύμβασης

 1. Άρθρο 20. Εκτέλεση Σύμβασης
  1. Για την εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν.4412/2016, εφόσον απαιτείται η εφαρμογή του, όπως εκάστοτε ισχύει.
  2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και λοιπά συμβατικά τεύχη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών. Κατ εξαίρεση, όλα τα σημεία εκάστου εκ των παραπάνω κειμένων, που περιέχουν όρους βελτιωμένους ή πρόσθετους προς όφελος του ΙΝΣΕΤΕ θεωρούνται ότι ισχύουν συμπληρωματικά προς τους όρους της σύμβασης, εφόσον το ΙΝΣΕΤΕ θέλει οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτών.

   

  Άρθρο 21. Τρόπος και Χρόνος Παραλαβής

  Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών που ανατέθηκαν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής για την οποία εφαρμόζεται το άρθρο 10.

  1. Κατά τη διάρκεια της παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών διενεργείται
   από το ΙΝΣΕΤΕ ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος Ο έλεγχος διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/2016,όπως εκάστοτε ισχύει.
   Κατά την παραλαβή συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής πρακτικό παραλαβής. Σε περίπτωση απόρριψης του παραδοτέου, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει το παραδοτέο από τους όρους της σύμβασης και τους
   λόγους της απόρριψης.
  2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη/υπηρεσίες μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας, είναι δυνατόν να παρατείνεται μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται προς το αρμόδιο όργανο του ΙΝΣΕΤΕ πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Απόφαση επί του αιτήματος λαμβάνει το αρμόδιο όργανο του ΙΝΣΕΤΕ.
  3. Το ΙΝΣΕΤΕ δύναται να μεταθέσει το χρόνο παράδοσης των προϊόντων/υπηρεσιών σε περίπτωση σοβαρών λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παραλαβής των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

   

  Άρθρο 22. Πληρωμές

  1. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος γίνεται σύμφωνα με την διακήρυξη και τη σύμβαση. Σε περίπτωση αντιφάσεως μεταξύ διακήρυξης και σύμβασης υπερισχύει η σύμβαση. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις κατά περίπτωση πληρωμές είναι τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  2. Ειδικά για πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί πληρωμών της σχετικής νομοθεσίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για καθεμία από τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η καταβολή από το φορέα χρηματοδότησης του έργου προς το ΙΝΣΕΤΕ των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε πληρωμή και στη συναφή φάση της σύμβασης αυτού με τον ανάδοχο.

   

  Άρθρο 23. Υποχρεώσεις Αναδόχου

  1. Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης με το ΙΝΣΕΤΕ τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του παρόντος κανονισμού καθώς και του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και των αντίστοιχων κινδύνων. Τεκμαίρεται, επίσης, ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές για την εκτέλεση του αντικείμενου της σύμβασης μετά από την συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του δεν τον απαλλάσσει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες.
  2. Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Ευθύνεται δε για κάθε είδους βλάβη από οιανδήποτε αιτία και εάν προέρχεται, εκτός αν άλλως προβλεφθεί ρητά στη σύμβασή του.
  3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που διαπιστώνεται από το ΙΝΣΕΤΕ. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτόν πρέπει να επανορθώνεται από τον ανάδοχο μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζεται από τη σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από το ΙΝΣΕΤΕ.
  4. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επανορθώνει τα ως άνω ελαττώματα ή παραλείψεις, τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και μέχρι την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών, όσο και μετά την οριστική παραλαβή τους από το ΙΝΣΕΤΕ, εφόσον το ελάττωμα ή η παράλειψη εμφανίστηκε ή διαπιστώθηκε κατά το χρόνο εγγύησης ή ευθύνης του αναδόχου.
  5. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επανορθώσει τα διαπιστωθέντα ελαττώματα ή παραλείψεις ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς επανόρθωση προθεσμία, η επανόρθωση γίνεται από το ΙΝΣΕΤΕ και καταλογίζεται στον ανάδοχο με οποιονδήποτε τρόπο ή αφαιρείται αυτοδικαίως από το συμβατικό αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος κηρύξεως του αναδόχου εκπτώτου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης.
  6. Αν στην διακήρυξη και τη σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΙΝΣΕΤΕ.
  7. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κ.λπ., ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στο ΙΝΣΕΤΕ τα σχετικά συμφωνητικά. Ο ανάδοχος σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε το ΙΝΣΕΤΕ συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
  8. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση άλλων συμβάσεων του ΙΝΣΕΤΕ. Είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με το ΙΝΣΕΤΕ για την έγκαιρη επίλυση τυχόν διαφωνιών μεταξύ περισσοτέρων αναδόχων.
  9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις συμβατικές προθεσμίες και το εγκεκριμένο
   χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας ή προμήθειας.

   

  Άρθρο 24. Έκπτωση Αναδόχου

  1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΣΕΤΕ ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτό

  οργάνου ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση αυτή. Κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο με την απόφαση έκπτωσης αθροιστικά ή διαζευκτικά είναι:

  α. η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά περίπτωση,

  β. η εκτέλεση μέρους ή όλου του έργου, κατά περίπτωση, σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν στη σχετική απόφαση του ΙΝΣΕΤΕ

  γ. ο καταλογισμός στον ανάδοχο ποινικής ρήτρας για το τμήμα του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Το ύψος της ποινικής ρήτρας καθορίζεται με τη σχετική απόφαση του ΙΝΣΕΤΕ

  δ. η είσπραξη εντόκως μέρους ή του συνόλου, κατά περίπτωση, της τυχόν προκαταβολής που έχει λάβει ο ανάδοχος,

  Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται επιφυλασσομένων των λοιπών δικαιωμάτων του ΙΝΣΕΤΕ που απορρέουν από το νόμο.

  1. Της έκπτωσης προηγείται πάντοτε ειδική πρόσκληση από το ΙΝΣΕΤΕ προς τον ανάδοχο με αναλυτική έκθεση των αξιώσεών του και προθεσμία για την εκτέλεση τους.

   

  Άρθρο 25. Αναστολή της Σύμβασης

  Το ΙΝΣΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει αζημίως την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου της σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών του υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Οφείλει ωστόσο να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών, είτε αυτού είτε του ΙΝΣΕΤΕ.

   

  Άρθρο 26. ΛύσηΚαταγγελία της Σύμβασης

  1. Το ΙΝΣΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει οποτεδήποτε τη σύμβαση με τον ανάδοχο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του και ανεξαρτήτως της εκ μέρους του παράβασης ή μη συμβατικών υποχρεώσεων ή συνδρομής ή μη υπαιτιότητας του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος, πέραν της αμοιβής για το έργο, υπηρεσία ή προμήθεια που έχει εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός εάν το αρμόδιο όργανο του ΙΝΣΕΤΕ αποφασίσει την καταβολή εύλογης αποζημίωσης.
  2. Σε περίπτωση θανάτου, περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της δικαιοπρακτικής
   ικανότητας ή πτώχευσης του αναδόχου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς και
   σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση του αναδόχου, εφόσον
   πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως από της επελεύσεως των
   ανωτέρω γεγονότων.
  3. Σε περίπτωση που ένα εκ των γεγονότων της προηγουμένης παραγράφου επέλθει στο
   πρόσωπο ενός από τα μέλη, φυσικό ή νομικό, που απαρτίζουν τον ανάδοχο εφόσον είναι
   ένωση/κοινοπραξία, τότε, εάν μεν οι υποχρεώσεις οι απορρέουσες από τη σύμβαση μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της. Στην
   αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως.
  4. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της συμβάσεως εναπόκειται στη
   διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου του ΙΝΣΕΤΕ.

   

  Άρθρο 27. Ανωτέρα Βία

  Η απόδειξη επίκλησης γεγονότος ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που το επικαλείται, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών να αναφέρει εγγράφως τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, διαφορετικά στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

   

  Άρθρο 28. Επίλυση Διαφορών

  1. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την διακήρυξη, εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης μεταξύ ΙΝΣΕΤΕ και αναδόχου, καθώς και από κάθε άλλη πράξη οργάνου του ΙΝΣΕΤΕ ή συμβαλλομένου με το ΙΝΣΕΤΕ και πάντοτε σε σχέση με συγκεκριμένη σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας ή προμήθειας επιλύονται δικαστικά.
  2. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο, αρμόδια δε, για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας του ΙΝΣΕΤΕ εκτός εάν ρητά έχει ορισθεί ή συμφωνηθεί διαφορετικά στην διακήρυξη ή την καταρτισθείσα σύμβαση.

   

  Κεφάλαιο ΕΤελικές Διατάξεις

  Άρθρο 29. Εμπιστευτικότητα

  1. Το ΙΝΣΕΤΕ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρ. 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.Παράβαση της αρχής εμπιστευτικότητας προκύπτει μόνο από έγγραφο που έχει εκδώσει όργανο του ΙΝΣΕΤΕ.
  2. Η εμπιστευτικότητα αίρεται σε κάθε περίπτωση σε περίπτωση εκκρεμούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους νομικούς παραστάτες τους, καθώς και τους δικαστές / διαιτητές.
  3. Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει το ΙΝΣΕΤΕ προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   

  Άρθρο 30. Εφαρμοστέο Δίκαιο

  1. Ο παρών Κανονισμός έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών, τα εθνικά νομοθετήματα ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών στην ελληνική έννομη τάξη, τον ν. 4412/2016, όπου αυτός δύναται να εφαρμοστεί, και τις γενικότερες αρχές του κοινοτικού δικαίου περί μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού, διαφάνειας και παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους διαγωνιζόμενους.
  2. Για κάθε περίπτωση που δεν αντιμετωπίζεται με τον παρόντα Κανονισμό έχουν αναλογική εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες για διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, στο μέτρο και στο βαθμό που αυτές δύνανται να τύχουν αναλογικής εφαρμογής στο ΙΝΣΕΤΕ.
  3. Σε περίπτωση που ένα ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικά από τον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζεται συμπληρωματικά η εκάστοτε ισχύουσα συναφής κοινοτική νομοθεσία και οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, που διέπουν το ΙΝΣΕΤΕ.

   

  Άρθρο 31. ΈγκρισηΤροποποίησηΙσχύς του Κανονισμού

  1. Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Κανονισμού εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΣΕΤΕ.
  2. Ο παρών Κανονισμός και οι διατάξεις του κατισχύουν κάθε άλλου κειμένου που αναφέρεται στο ίδιο αντικείμενο με αυτόν.
  3. Ο παρών Κανονισμός δημοσιεύεται με ανάρτηση την ιστοσελίδα του ΙΝΣΕΤΕ και από τη
   δημοσίευση του δεσμεύει κάθε τρίτο, που συναλλάσσεται με το ΙΝΣΕΤΕ.
  4. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την έγκρισή του.