Η μελέτη, προστασία και προαγωγή της θέσης
και της συμβολής του τουριστικού τομέα
στην βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η στήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας
(συμβατικής και κοινωνικής) στον τομέα του τουρισμού
καθώς και σε κάθε άλλο τομέα παροχής υπηρεσιών
που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.
Η ενίσχυση των μηχανισμών και των πολιτικών
ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων
του τομέα του τουρισμού και κάθε άλλου τομέα παροχής υπηρεσιών
που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.
Η παροχή πάσης φύσεως επιστημονικής,
τεχνικής και άλλης υποστήριξης προς τον ΣΕΤΕ
για κάθε θέμα που αφορά τα αντικείμενα και τα πεδία δραστηριότητάς του
και συμβάλλει στην ευόδωση των σκοπών του.
Follow Us