Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 4 της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031891, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη με Α.Π. 6351/30-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΦΗΖ465ΧΙ8-8Ε9) Απόφαση Ένταξης, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και φέρει ως Δικαιούχους τα Ινστιτούτα των θεσμικών κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, το ΙΝΣΕΤΕ ενδιαφέρεται να απασχολήσει, ένα (1) άτομο ως Στέλεχος, με σύμβαση έργου.

Συνημμένα Αρχεία: