Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Σε συνέχεια της από 19/02/2020 απόφασης του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου ««Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα» (Υποέργο 1) της Πράξης «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του» με κωδικό ΟΠΣ 5003333, προϋπολογισμού € 258.064,52 πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής έως την Δευτέρα 09/03/2020 και ώρα 15:00

Συνημμένα Αρχεία:

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος: 81572).