ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002423

Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002423.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης για 1.200 ωφελούμενους άνω των 18 ετών, εργαζόμενους αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης  που απασχολούνται (αποκλείονται οι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι). Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το  σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Η κατάρτιση και η πιστοποίηση θα γίνει στην ειδικότητα «Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας (Guest Experience Expert (GEE) in Tourism)».

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει  μια και μοναδική αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://training24.insete.gr/, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής». Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής  (ΚΑΥΑΣ).

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του και να αναρτήσει τα δικαιολογητικά του από τη Δευτέρα 10/8/2020, ώρα 9:00 έως την Παρασκευή 16/10/2020 και ώρα 23:59.

Ως ημερομηνία και ώρα αίτησης θεωρείται εκείνη κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλει οριστικά την αίτησή του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναρτήσουν το σύνολο των δικαιολογητικών τους ψηφιακά κατά την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα training24.insete.gr μέχρι και την ημέρα της λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μέχρι και την 16/10/2020 ώρα 23:59) και να υποβάλουν οριστικά την αίτησή τους, προκειμένου η συμμετοχή τους να καταχωρηθεί και η αίτησή τους να θεωρηθεί έγκυρη. 

Εφιστάται η προσοχή στους ενδιαφερόμενους ότι:

1. η ένδειξη «Εκκρεμεί έλεγχος», η οποία εμφανίζεται κατά την ανάρτηση των δικαιολογητικών τους αφορά την Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων.

2. Oι Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτούνται ως δικαιολογητικά κατά την αίτηση συμμετοχής στην δράση θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr (ή να φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική ή αστυνομική αρχή, κατά τα οριζόμενα στο άρ.11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, π.χ. ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα), όπως προβλέπεται στην παρ. 8.4 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράσηΤο κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να το διαμορφώσει ο αιτών προκειμένου να περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας που απαιτείται κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπερβούν τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας η οποία θα προκύπτει από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κατά την υποβολή της αίτησης. Για διευκρινίσεις και τεχνικά ζητήματα μπορείτε να αποστείλετε email στο info-training24@insete.gr με υποχρεωτική αναφορά στο ονοματεπώνυμό σας και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Ypourgeio-ependyseis3ΕΚΤ