Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

Το ΙΝΣΕΤΕ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο: “ Δημιουργία εργαλειοθήκης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων ” στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του», η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό MIS 5003333.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

20PROC007110829_Προκήρυξη_διαγωνισμού_3_2020

20PROC007111179_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_3_2020

    ΕΕΕΣ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_3_2020_SIGNED

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος: 86191).

Ypourgeio-ependyseis3ΕΚΤ