ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2020
7/5/2020
Σε συνέχεια ερωτήματος/αιτήματος που έχει τεθεί από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για τη συμμετοχή του στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για την Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακές τεχνολογίες και τουρισμός – Μελέτη των προκλήσεων και ευκαιριών για τον Ελληνικό τουριστικό τομέα» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Οδικός χάρτης για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5044853, παρατίθεται κατωτέρω η σχετική απάντηση:

Ερώτημα/Αίτημα :

Σχετικά με το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για την Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακές τεχνολογίες και τουρισμός – Μελέτη των προκλήσεων και ευκαιριών για τον Ελληνικό τουριστικό τομέα» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Οδικός χάρτης για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους Ελληνικού τουρισμού» με Αρ. Διακήρυξης 2/2020 και Α.Π. ΕΞ. 000031‐21/04/2020 με έντυπη υποβολή των προσφορών την Παρασκευή 15η Μαΐου 2020 και ώρα 15:00 αιτούμαστε, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID 19, την υποβολή των προσφορών σε ηλεκτρονική μορφή με διάθεση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής σκληρής διαδικασίας η οποία να φέρει χρονοσήμανση από αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority) όπως για παράδειγμα την «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας». Εάν είσαστε σύμφωνοι με
την ηλεκτρονική υποβολή προτείνουμε να γίνει με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει την αμεροληψία, τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση οπότε θα πρέπει να διαθέτουν κωδικούς κλειδώματος (passwords) τα αρχεία τα οποία θα σας δοθούν όταν μας υποδείξετε. Τέλος, παρακαλούμε για διευκρίνιση της χωρητικότητας των αρχείων
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που μπορεί να δεχτεί η αρχή προκειμένου να είμαστε σίγουροι για την αποστολή/παραλαβή τους.

Απάντηση:

Δεδομένης της από 4.5.2020 άρσης των περιορισμών των μετακινήσεων που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας covid-19, καθώς και της υφιστάμενης δυνατότητας ταχυδρομικής  αποστολής των γραπτών προσφορών των οικονομικών φορέων, αλλά και αυτοπρόσωπης κατάθεσής τους στο πρωτόκολλο του ΙΝΣΕΤΕ, δεν κρίνεται αναγκαία επί του παρόντος η τροποποίηση του όρου της διακήρυξης που αφορά στον τρόπο υποβολής των προσφορών.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_2_2020

Ypourgeio-ependyseis3ΕΚΤ ΑΠΟ 29-10 ΚΑΙ ΜΕΤΑ