Προκήρυξη Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου

για την Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακές τεχνολογίες και τουρισμός – Μελέτη των προκλήσεων και ευκαιριών για τον Ελληνικό τουριστικό τομέα»

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης

«Οδικός χάρτης για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού»

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5044853

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT)

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση των δυνατοτήτων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και ο προσδιορισμός του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσής της στην τουριστική δραστηριότητα.

ΙΝΣΕΤΕ Διακήρυξη_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_2_2020

20PROC006594389_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΝΣΕΤΕ Προκήρυξη_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_2_2020

ΤΕΥΔ_2_2020

ΤΕΥΔ_2_2020 XML

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_2_2020