Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων στην με Α.Π. ΕΞ: 000009-05/02/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΣΕΤΕ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) άτομο ως Στέλεχος Υλοποίησης Παραδοτέων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031891 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Α. ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ 000011-17/02/2020 & 000014-19/02/2020
2 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 000012-18/02/2020
3 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 000013-19/02/2020

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ON/OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
2 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

Γ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
2 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

 

Σημειώνεται, ότι οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, έχουν δικαίωμα ένστασης κατά των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, εντός 3 ημερών από την ημερομηνία της ανωτέρω σχετικής ανακοίνωσης. Οι τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξετασθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων του ΙΝΣΕΤΕ και θα ανακοινωθούν τα σχετικά αποτέλεσματα.

 

Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω γνώση και ενημέρωση σχετικά με την αξιολόγηση της αίτησής σας,  (που εμπεριέχεται στα από 20 και 26 Φεβρουαρίου 2020 σχετικά Πρακτικά της Επιτροπής), μέσω επικοινωνίας στο antonopoulou@insete.gr ή/και στο τηλ. 210-3244368 (κα Ν. Αντωνοπούλου).