Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073549 και σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου από την Επιτροπή τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων που έχει συσταθεί σύμφωνα με την από 15/06/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από τις 14/04/2023 έως και τις 26/05/2023, προβαίνει στην Κατάρτιση και Ανάρτηση του 2ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Επιχειρήσεων (όπως παρουσιάζεται κατωτέρω), ο οποίος περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:

  • Επιλέξιμες κατά φθίνουσα σειρά και
  • Άκυρες

Οι υποψήφιες Επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις κατά του παραπάνω Προσωρινού Πίνακα Μητρώου έως και τη Δευτέρα 5/06/2023. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο digitaltraining04@insete.gr έχοντας ως θέμα «ΕΝΣΤΑΣΗ» και απευθύνονται προς την Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων ενδιαφερομένων επιχειρήσεων που έχει οριστεί με την από 15/06/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ.

Ανάρτηση 2ου Προσωρινού Πίνακα Επιχειρήσεων_26.05.2023