Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073549 και σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου από την Επιτροπή τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων που έχει συσταθεί σύμφωνα με την από 15/06/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από την 1/02/2024 και ώρα 00:01 έως και τις 11/02/2024 και ώρα 23:59, προβαίνει στην Κατάρτιση και Ανάρτηση του 14ου Πίνακα Μητρώου Επιχειρήσεων (όπως παρουσιάζεται κατωτέρω), ο οποίος περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:

  • Άκυρες

Οι υποψήφιες Επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις κατά του παραπάνω Πίνακα Μητρώου έως και το Σάββατο 17/02/2024. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο digitaltraining04@insete.gr έχοντας ως θέμα «ΕΝΣΤΑΣΗ» και απευθύνονται προς την Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων ενδιαφερομένων επιχειρήσεων.

Ανάρτηση 14ου Πίνακα Επιχειρήσεων