1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) αναζητά συνεργάτες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών του σεμιναρίων. Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η παροχή στο ΙΝΣΕΤΕ, υπηρεσιών εκπαίδευσης επαγγελματιών, στα πρότυπα διοργάνωσης των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δύο κατηγορίες συνεργατών, προκειμένου οι κατάλληλοι υποψήφιοι, να ενταχθούν στο Μητρώο των δυνητικών συνεργατών εκπαιδευτών και συντονιστών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΝΣΕΤΕ:

     i. Συντονιστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ως «Συντονιστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων» νοείται κάθε εταιρία που προσφέρει παραπάνω από μία εκπαιδευτική θεματολογία και συνεργάζεται με περισσότερους από έναν εκπαιδευτές.

    ii. Μεμονωμένος εκπαιδευτής

Ως «Μεμονωμένος εκπαιδευτής» νοείται το φυσικό πρόσωπο που είναι ειδικός σε κάποια θεματική ενότητα τουριστικού ενδιαφέροντος και έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό πάνω σε αυτή, είτε ως πρωτεύουσα επαγγελματική δραστηριότητα είτε όχι.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή επαόριστον.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝΣΕΤΕ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΙΝΣΕΤΕ σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις που ενδυναμώνουν, αναπτύσσουν, ενημερώνουν και κινητοποιούν το στελεχιακό δυναμικό και τους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα.

Με κεντρικό σύνθημα το «Συνδέοντας τον Τουρισμό με τους Ανθρώπους του», το ΙΝΣΕΤΕ μελετά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών και μαζί με μία, συνεχώς εξελισσόμενη και δυναμική ομάδα συνεργατών, διοργανώνει σεμινάρια, συνέδρια και συνάπτει στρατηγικές συνεργασίες, που στόχο έχουν την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και της κουλτούρας των ανθρώπων του τουριστικού τομέα.

Eποπτεύει και υποστηρίζει επιστημονικά, το σύνολο των δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούνται από το ΙΝΣΕΤΕ, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και συμμετέχει ενεργά στην εδραίωση της ποιοτικής διάστασης στις υπηρεσίες και τα επαγγέλματα του τομέα.

Ειδικότερα, το 2018  η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΙΝΣΕΤΕ, δραστηριοποιήθηκε ως εξής:

Οργάνωσε και υλοποίησε:

 • 59 Executive Seminars για επαγγελματίες του τουρισμού, σε 13 πόλεις με 28 εισηγητές, 33 θεματολογίες και 1.290 συμμετέχοντες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 69% των συμμετεχόντων προέρχονταν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • 6 Σχολεία Τουρισμού OnTour (Πόρος, Κατερίνη, Σκιάθος, Χίος, Χαλκιδική και Ναύπλιο) με περισσότερους από 1.400 συμμετέχοντες, 46 ομιλίες και 8 κλειστά εργαστήρια.

Συνεργάστηκε με:

 • Την Lausanne Hospitality Consulting της Ecole hôtelière de Lausanne, για την υλοποίηση τριών high end σεμιναρίωνμε θέμα «Value Creation In The Food Service Industry» και «Maximizing Revenue and Managing Distribution» σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης.
 • Το κορυφαίο αμερικανικό Πανεπιστήμιο Cornell για τη διάθεση online προγραμμάτων του Πανεπιστημίου σε προνομιακές τιμές, αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του ελληνικού τουρισμού. Στους δύο κύκλους που υλοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο του 2017 έως και τον Δεκέμβριο του 2018, οι επαγγελματίες του τουρισμού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πάνω από 200 courses του eCornell.
 • Την ReGeneration Αcademy, μέρος του πρωτοποριακού προγράμματος αμειβόμενης απασχόλησης και επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης, αναπτύσσοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ReGeneration Hospitality Front Office Academy Powered by INSETE».
 • Τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου, μέσω της ένταξης σε κάθε μαγειρικό σεμινάριο, ενότητας Food & Wine Pairing, με στόχο την γνωριμία των επαγγελματιών μαγείρων με τους Έλληνες οινοπαραγωγούς και τις ελληνικές ποικιλίες και

Παρακολούθησε και υποστήριξε:

 • Τη δράση Tipping Point για τον επαγγελματικό προσανατολισμό μαθητών της χώρας.
 • 4 δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας επαγγελματικής συμβουλευτικής (e-vocational counselling for the tourism sector) & Πιλοτική Εφαρμογή της.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ελάχιστα Προσόντα – Απαιτούμενη Εμπειρία ανά κατηγορία συνεργατών:

       i. Συντονιστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε (5) ετών, στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών και/ή ανοιχτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τουριστικές επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας), διάρκειας τουλάχιστον 2 ημερών (12-16 εκπαιδευτικών ωρών) το καθένα.
 • Αποδεδειγμένη δραστηριότητα σε τουλάχιστον τριών (3) πόλεις της Ελλάδας, ή του εξωτερικού.
 • Δυνατότητα οικονομικής διαχείρισης συμμετοχών με
  • Γραμματειακή υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο, για επικοινωνία με τους συμμετέχοντες
  • Δυνατότητα e-πληρωμών (e-POS, Pay by Bank)
  • Διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης συμμετοχών
 • Παροχή τριών (3) συστάσεων, με δυνατότητα επικοινωνίας από το ΙΝΣΕΤΕ
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία παραγωγής πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού και δυνατότητα προσαρμογής εκπαιδευτικού υλικού βάσει των αναγκών, οδηγιών, προσαρμογών του εκάστοτε πελάτη (custom made εκπαιδευτικό υλικό).
 • Ομάδα εισηγητών που να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της κατηγορίας 2 «Μεμονωμένοι εκπαιδευτές» και δυνατότητα ανεύρεσης εξειδικευμένων εισηγητών, εάν και εφόσον ζητηθεί.
 • Αποστολή δείγματος δουλειάς με μορφή εκπαιδευτικών εγχειριδίων, βίντεο προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρουσιάσεων, κ.α.
 • Ενεργή ιστοσελίδα και λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης.

      ii. Μεμονωμένοι εκπαιδευτές

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τριών (3) ετών, στην εκπαίδευση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων (επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας), στην/στις θεματική/θεματικές που επιλέξαν ως εξειδίκευση, ή/και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία πέντε (5) ετών, πάνω στο αντικείμενο της θεματικής.
 • Αποδεδειγμένη δραστηριότητα σε τουλάχιστον τρεις (3) πόλεις της Ελλάδας, ή του εξωτερικού.
 • Παροχή τριών (3) συστάσεων, με δυνατότητα επικοινωνίας από το ΙΝΣΕΤΕ.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία παραγωγής πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού και δυνατότητας προσαρμογής εκπαιδευτικού υλικού βάσει των αναγκών, οδηγιών, προσαρμογών του εκάστοτε πελάτη.
 • Αποστολή δείγματος δουλειάς με μορφή εκπαιδευτικών εγχειριδίων, βίντεο προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρουσιάσεων, κ.α.
 • Ενεργή ιστοσελίδα και λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΙΝΣΕΤΕ στο τηλέφωνο 2103244368 (Εσωτ. 200, κα. Λία Ζαμπέτογλου, Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Εσωτ. 201, κος Γιώργος Κουτσοκώστας, Υποδιευθυντής Εκπαίδευσης) και με email στο: training@insete.gr.

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Όλα τα δικαιολογητικά απαιτείται να αποσταλούν μέσω Dropbox ή WeTransfer και θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη ονομασία.

Αποδεκτές μορφές αποδεικτικών: PDF – Word – Power Point – JPEG – PNG

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Πλήρες – αναλυτικό βιογραφικό
  • Σε μορφή PDF
  • Ο τίτλος του αρχείου χρειάζεται να περιέχει Όνομα & Επίθετο (π.χ. CV Γιώργος Παπαδόπουλος) ή Επωνυμία Εταιρίας (π.χ. Portfolio Training S.A.).
  • Οι συντονιστές χρειάζεται να αποστείλουν ξεχωριστό, συγκεντρωτικό αρχείο, με τα βιογραφικά των εισηγητών/συνεργατών τους.
 • Αποδεικτικά εμπειρίας/προϋπηρεσίας
  • Ως αποδεικτικά νοούνται: Φωτογραφίες, Γραφιστικά, Συστατικές Επιστολές, Τιμολόγια, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Πολυμέσα.
  • Όλα τα αρχεία θα φέρουν το όνομα “Αποδεικτικό Εμπειρίας” (π.χ. Αποδεικτικό Εμπειρίας 1, Αποδεικτικό Εμπειρίας 2, Αποδεικτικό Εμπειρίας 3, Αποδεικτικό Εμπειρίας 4, κλπ.)
 • Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού
  • Όλα τα αρχεία θα φέρουν το όνομα “Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού” (π.χ. Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού 1, Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού 2, Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού 3, Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού 4, κλπ.)
 • Παρουσία σε πόλεις ανά την Ελλάδα
  • Όλα τα αρχεία θα φέρουν το όνομα της πόλης (π.χ. Αθήνα 1, Αθήνα 2, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, κλπ.)

5. Διαδικασία αξιολόγησης:

Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή του ΙΝΣΕΤΕ και όσοι πληρούν τις απαιτούμενες δια της παρούσας απαιτήσεις θα ενταχθούν σε ειδικό μητρώο δυνητικών εκπαιδευτών – συντονιστών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΝΣΕΤΕ  που θα τηρείται στη Διεύθυνση εκπαίδευσης του ΙΝΣΕΤΕ.

Το ΙΝΣΕΤΕ δικαιούται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης να ζητήσει από τους συντονιστές και τους μεμονωμένους εισηγητές διοργάνωση ζωντανής εισήγησης διάρκειας 1-2 ωρών από τους εκπαιδευτές, πάνω σε επιλεγμένη θεματική ενότητα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει το ΙΝΣΕΤΕ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το ΙΝΣΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία, όπως επίσης να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την αποκλειστική του ευχέρεια, χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου.

Το ΙΝΣΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής των συνεργατών, καθώς και την πλήρη διακριτική ευχέρεια, ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη σχετικών συμβάσεων σε μελλοντικό χρόνο, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που θα προκύψουν. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από το ΙΝΣΕΤΕ ή τα στελέχη του, για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

6. Προσωπικά Δεδομένα:

Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω έγγραφα, βιογραφικά σημειώματα και δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς της επιλογής και της αξιολόγησης της καταλληλόλητας των υποψηφίων, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις νομικές, τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΙΝΣΕΤΕ στο link http://www.insete.gr/Data-Protection-Policy.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση σας ΕΔΩ