Έκθεση για τις επιλογές χρηματοδότησης προς υποστήριξη των μειώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο και την Ελλάδα

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιάσει τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα στην Ευρώπη και στις συμμετέχουσες χώρες (Κύπρο, Ελλάδα και Γερμανία), που απευθύνονται στις ΜΜΕ και ιδίως στον ξενοδοχειακό τομέα. Επίσης, παρουσιάζονται άλλα μέσα, πέραν των χρηματοδοτικών, όπως επίσης και τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την προώθηση της υλοποίησης έργων που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Ευκαιρίες για μια πράσινη επανεκκίνηση του ξενοδοχειακού κλάδου μετά την πανδημία COVID-19

Αυτή η έκθεση έχει ως στόχο τη διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον ξενοδοχειακό κλάδο σε επίπεδο ΕΕ και ειδικότερα για τις χώρες του έργου Hotels4Climate (Ελλάδα, Κύπρος και Γερμανία), καθώς και να προτείνει πολιτικές που θα απαιτηθούν για μια ‘πράσινη’ επανεκκίνηση του κλάδου. Με στόχο να εντοπιστούν κρίσιμα ζητήματα και να εντοπισθούν οι ανάγκες των ξενοδόχων, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της αγοράς και συνεντεύξεις με βασικούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων ξενοδόχων, ενώσεων ξενοδοχείων, δημόσιων φορέων, συμβούλων, ταξιδιωτικών πρακτορείων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η διερεύνηση έγινε κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2020. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν τους παράγοντες της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην ανάπτυξη νέων μέσων, καθώς και την κλιμάκωση των υπαρχόντων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση της τουριστικής βιομηχανίας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί προκαλείται από την πανδημία και συναφείς ταξιδιωτικούς περιορισμούς

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (EN)ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (ΕΛ)
Follow Us