Προκαταρκτική μελέτη αξιολόγησης της κυκλικότητας των κυπριακών και ελληνικών ξενοδοχείων

Η προκαταρκτική μελέτη αξιολόγησης είναι μέρος του έργου Hotels4Climate, η οποία στοχεύει στην αξιολόγηση και τον καθορισμό της υφιστάμενης κατάστασης της κυκλικής οικονομίας στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο και την Ελλάδα, στον προσδιορισμό των τομέων προτεραιότητας στις κύριες υπηρεσίες που προσφέρουν τα ξενοδοχεία (διαμονή, φαγητό και άλλες δραστηριότητες, όπως wellness and spa) και να προσδιοριστούν οι επιχειρηματικές προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να μεταβούν στην κυκλική οικονομία και να δημιουργήσει επιτυχημένα, ευέλικτα και ανθεκτικά κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Έκθεση για τις επιλογές χρηματοδότησης προς υποστήριξη των μειώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο και την Ελλάδα

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιάσει τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα στην Ευρώπη και στις συμμετέχουσες χώρες (Κύπρο, Ελλάδα και Γερμανία), που απευθύνονται στις ΜΜΕ και ιδίως στον ξενοδοχειακό τομέα. Επίσης, παρουσιάζονται άλλα μέσα, πέραν των χρηματοδοτικών, όπως επίσης και τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την προώθηση της υλοποίησης έργων που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Ευκαιρίες για μια πράσινη επανεκκίνηση του ξενοδοχειακού κλάδου μετά την πανδημία COVID-19

Αυτή η έκθεση έχει ως στόχο τη διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον ξενοδοχειακό κλάδο σε επίπεδο ΕΕ και ειδικότερα για τις χώρες του έργου Hotels4Climate (Ελλάδα, Κύπρος και Γερμανία), καθώς και να προτείνει πολιτικές που θα απαιτηθούν για μια ‘πράσινη’ επανεκκίνηση του κλάδου. Με στόχο να εντοπιστούν κρίσιμα ζητήματα και να εντοπισθούν οι ανάγκες των ξενοδόχων, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της αγοράς και συνεντεύξεις με βασικούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων ξενοδόχων, ενώσεων ξενοδοχείων, δημόσιων φορέων, συμβούλων, ταξιδιωτικών πρακτορείων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η διερεύνηση έγινε κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2020. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν τους παράγοντες της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην ανάπτυξη νέων μέσων, καθώς και την κλιμάκωση των υπαρχόντων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση της τουριστικής βιομηχανίας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί προκαλείται από την πανδημία και συναφείς ταξιδιωτικούς περιορισμούς

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (EN)ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (ΕΛ)

Αξιολόγηση ξενοδοχειακών μονάδων Κύπρου και Ελλάδας – Δομικά χαρακτηριστικά, δείκτες ενεργειακής απόδοσης και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Κύριος στόχος αυτής της έκθεσης είναι η αξιολόγηση των ενεργειακών επιδόσεων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των ξενοδοχειακών μονάδων Κύπρου και Ελλάδας, με τη χρήση μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας που περιλαμβάνει σχεδιασμό ερωτηματολογίων, επιτόπιες επισκέψεις, συλλογή στοιχείων, ανάλυση δεδομένων και αναφορά αποτελεσμάτων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Έκθεση παρουσίασης των κατάλληλων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο και Ελλάδα με βάση τα δομικά χαρακτηριστικά, δείκτες ενεργειακής απόδοσης και παραγωγής εκπομπών αερίων

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Hotels4Climate, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) μαζί με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό adelphi εκπόνησε μελέτη σχετικά με τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κατάλληλων μέτρων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο και Ελλάδα με βάση τα δομικά χαρακτηριστικά, δείκτες απόδοσης και εκπομπές αερίων τους.

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει μια σειρά από 21 μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία χωρίζονται σε 7 κατηγορίες ανάλογα με την εφαρμογή τους και ταξινομούνται ανάλογα με 3 σημαντικά κριτήρια: Κόστος επένδυσης, Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και Περίοδος αποπληρωμής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
Follow Us